Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie
Sentencja

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zimmermann Sędziowie WSA Robert Sawuła (spr) WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Grażyna Grzesiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2007 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2005 r ., nr Kol. Odw. [...] w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/5

II SA/Kr 498/05

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi R. K. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w K. Nr [...] w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie. Decyzję tę wydano w następującym stanie faktycznym:

Prezydent Miasta K rozpoznając wniosek R. i M. F. decyzją z [...] 2004r. Nr [...] stwierdził, że na działce nr [...] własności wnioskodawców nie wystąpiły szkodliwe zmiany stanu wody na gruncie w wyniku nadsypania działek nr [...] i [...] stanowiących własność B. B. oraz działek nr [...] i [...] , stanowiących własność Re. i M. K.. W podstawie prawnej tej decyzji wskazano na art.29 ustawy z 18.07.2001r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 ze zm., zwana dalej Upw) oraz art.104 ustawy z 14.06.1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zm., zwana dalej k.p.a.). Postępowanie w tej sprawie prowadzono m.in. w związku z wykonaniem pozwolenia na "zarurowanie" rowu melioracyjnego na dz. nr [...],[...] i skutkami jakie wywołały te roboty. W odniesieniu do wadliwości decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zakrycia rowu melioracyjnego toczyć się ma oddzielne postępowanie prowadzone w trybie art.133 Upw. Jednocześnie w źródłowym wniosku wskazano, że przy okazji "zarurowania" rowu melioracyjnego doszło do nadsypania terenu działek, które nie były objęte pozwoleniem wodnoprawnym, a zmiany te miały wpłynąć niekorzystnie na zakłócenie stosunków wodnych w tym rejonie. Organ I instancji dokonał analizy stanu ukształtowania terenu sprzed dokonania zmian w postaci nadsypywania działek i doszedł do wniosku, że wprowadzone zmiany nie spowodowały generalnie zmiany kierunku spływu wód, choć przyznał, że na terenie działki nr [...] spadek został zmieniony. Na dz. nr [...] podwyższono fragment podmurówki ogrodzenia, co powoduje, że wody z terenu tej działki nie mogą się przelewać na dz. nr [...] stanowiącej własność wnioskodawców. W czasie oględzin w dn. [...].2004r. stwierdzono wyłącznie intensywne topnienie śniegu w zagłębieniu przed podmurówką ogrodzenia. W ocenie (choć w decyzji zawarto stwierdzenie "w ocenie tut. Wydziału") I instancji uwidocznione w trakcie oględzin miejsce na działce wnioskodawców, gdzie istniały wysięki powierzchniowe, związane było z topnieniem śniegu. Wykonane w trakcie oględzin wykopy nie potwierdzić miały różnic w nawodnieniu poszczególnych części działki p. F. Utrudnieniem dla przedostawania się wody z terenu działki p.K. na działkę wnioskodawców ma stanowić podmurówka ogrodzenia, którą posadowiono na głębokości od 1,7m do 0,8m. Szczegółowo odnosząc się do opinii hydrogeologicznej przedstawionej przez p. F. na okoliczność przyczyny podmokłości gruntu na terenie dz. nr [...] organ I instancji uznał jej stwierdzenia za niewiarygodne, nieaktualne, a reasumując doszedł do przekonania, że przyczyną wilgotności działki wnioskodawców może być rodzima budowa geologiczna tej działki. Przytaczając treść art.29 Upw organ doszedł do wniosku, że nadsypanie działek przez p.K. oraz B. Bi. nie spowodowało szkód dla gruntów sąsiednich.

Strona 1/5