Orzeczenia NSA

II SA/Kr 625/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-16

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska Sędziowie: WSA Grażyna Firek NSA Andrzej Niecikowski (spr.) Protokolant: Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2008 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji

Inne orzeczenia o symbolu:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda


Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]., znak: [...] Starosta G. , działając na podstawie art. 35 ust. 3, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr.156 poz. 1118 z późn.zm.- zwanej dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku T.D. , odmówił zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenie na budowę "mostu ramowego przez potok bez nazwy w km. [...] dopływu potoku [...] na działkach nr ewid.[...] i [...] w S. "

Odwołanie T.D. nie zostało uwzględnione i Wojewoda decyzją z dnia [...], znak: [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, w uzasadnieniu podnosząc co następuje.

1. sprawa przedmiotowego zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenie na budowę mostu ramowego przez potok była już przedmiotem rozpoznania a przyczyną uchylenie poprzedniej decyzji było błędne przyjęcie przez organ l instancji założenia, że nawet sama wątpliwość co do prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest wystarczającym powodem do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

2. Starosta G. rozpoznając ponownie wniosek w zgodzie z art.35 ustawy prawo budowlane z 1994 r., wykonał czynności należące do obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanego na mocy do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. Nr 120 poz. 1133) a polegających na sprawdzeniu kompletności projektu budowlanego w zakresie posiadania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także, czy projekt ten został sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane,

3. postanowieniem z dnia [...], nałożono na wnioskodawcę obowiązek dostosowania projektu budowlanego w terminie do [...].2007 r., do wymagań w części dotyczącej

m. innymi opisu technicznego, wyników obliczeń konstrukcyjnych oraz rzędnych, wymiarów obiektu i elementów zagospodarowania umożliwiających jednoznaczną ocenę projektu oraz jednoznaczne usytuowanie obiektu w terenie i w stosunku do innych elementów zagospodarowania, dowód sprawdzenia projektu, oświadczenia projektanta i sprawdzającego projekt o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kserokopie uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego a także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Ponadto jak wynika z w/w postanowienia projekt budowlany nie zawierał również takich dokumentów jak oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z droga publiczna,

4. na wniosek inwestora postępowanie zostało zawieszone a na skutek jego pisma z dnia [...].01.2008 r., i przedłożenia uzupełnionego projektu - postanowieniem z dnia [...].2008 r., podjęto postępowanie w sprawie. Ostateczny termin dostosowania projektu budowlanego do wymagań prawa budowlanego ustalony w wyniku postanowień Starosty G. został zachowany przez inwestora, "który w piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. wnosząc o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego stwierdził, że "przekazuje projekt budowlany poprawiony i uzupełniony wg punktów 1 do 5 pisma [...] z dnia [...] 2007 r. ".

5. uzupełniony projekt budowlany nie zawiera żądanego w pkt. 2 dokumentu o nazwie: "zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wymaganego przepisem art. 34 ust. 3 pkt. ustawy prawo budowlane'", ani też żadnego wyjaśnienia tej kwestii. Pod pojęciem dostępu do drogi publicznej w rozpatrywanej sprawie, należy rozumieć możliwość korzystania z istniejącej drogi gruntowej (przebiegającej przez działki oznaczone numerami [...], [...], [...], [...] w S. a stanowiące własność osób fizycznych), łączącej planowany most ramowy z drogą gminną. Niezbędnym było zatem przedłożenie dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z istniejącej drogi gruntowej, czego Inwestor nie dopełnił w nakreślonym terminie. O braku wydzielenia takiego przejazdu świadczą chociażby: wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy B. uchwalonego w dniu [...] Uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w B. (Dz. Urz. Woj. .... z..... Nr ... poz....) dołączony do projektu budowlanego oraz wcześniejsze protesty właścicielki działki nr [...] w S.

6. kwestia faktycznego "dostępu do drogi publicznej" musi być rozpatrywana w kontekście pojęcia użytego również w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), według którego przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć "bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej". Znaczy to, że do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor winien dołączyć nie tylko zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu na drogę gminną wydane w formie decyzji administracyjnej w trybie art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) - którego to dokumentu T.D. mimo wezwania nie przedłożył - ale również dokument, z którego wynikałoby, że taka droga wewnętrzna jest wydzielona a inwestor jest jej współwłaścicielem lub posiada zgodę właściciela drogi na jej korzystanie albo dokument sądowy o ustanowieniu służebności przejazdu drogowego dla właściciela działki nr [...] w K.

7. skoro przepisy ustawy - Prawo Budowlane z 1994 r., nie przewidują i nie dopuszczają wielokrotnego nakładania na inwestora obowiązku uzupełniania wniosku o zatwierdzenie projektu wydania pozwolenia na budowę - to wniosek nie należycie uzupełniony nie może zostać rozpatrzony pozytywnie.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję złożył T.D. i nie precyzując żądania skargi zarzucił, że :

-dostęp do działki [...] przez działkę [...] jest zagwarantowany prawomocnym wyrokiem Sądu w G. w latach sześćdziesiątych, co mogą zaświadczyć rodzice H.D. . - J.O. i W.O. zamieszkali Z. pocz. [...],

-"w planie zagospodarowania przestrzennego decyzja [...] z dn. [...] Gminy G. jest ujęty dojazd do działki [...] od strony S. (cały materiał do budowy ciężkimi samochodami został przewieziony obecnym szlakiem gdyż innego niema.)",

-nieruchomość na której ma być realizowana inwestycja jest połączona istniejącym w terenie szlakiem który prowadzi od drogi Gminnej w S. przez działkę nr [...], i nr [...] do budynku mieszkalnego na działce [...]. który posiada numer [...] wsi S. , następnie biegnie przez działkę [...], na której stoi także budynek mieszkalny, dalej biegnie wzdłuż strumyka do działki numer [...] na której stoją zabudowania, dalej szlak biegnie wzdłuż potoku do działki nr [...] w S. a następnie wzdłuż strumyka do działki numer [...] w K. , na której także stoi budynek mieszkalny,

- ten stan i obecną sytuację potwierdził Sąd Rejonowy w G. na oględzinach w dniu [...].04.2008 r., do którego wystąpił skarżący o ustanowienie drogi koniecznej. Ze wzglądu na obecną sytuację i to, że postępowanie będzie trwało jakiś czas - Sąd wydał POSTANOWIENIE w dniu [...]. Sygn. akt [...] o zabezpieczeniu drogi do czasu prawomocności orzeczenia w sprawie. Obecny szlak dogi dojazdowej był i jest jedynym szlakiem łączącym gospodarstwo skarżącego z drogą gminną.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko przedstawione z w uzasadnieniu decyzji dodatkowo podnosząc, że postanowienia Sądu Rejonowego w G. z dnia [...]2008 . sygn.akt: [...] zezwalającym H. i T. D. na dokonywanie przejazdów i przechodów do ich nieruchomości istniejącym szlakiem drożnym na czas trwania postępowania sądowego aż do prawomocności orzeczenia w tej sprawie, nie było znane organowi administracji przed wydaniem decyzji z dnia [...] Ma ono charakter tymczasowy, bo sprawa ustanowienia służebności nie została prawomocnie rozstrzygnięta. Ponadto T.D. nie wywiązał się z ustaleń pkt 2 postanowienia albowiem brak jest zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu na drogę gminną wydane u formie decyzji administracyjnej w trybie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania powyższej decyzji. Sąd administracyjny nie ocenia decyzji organu pod kątem jej słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Stosownie jednak do treści art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 - dalej zwaną p.o.p.s.a.) rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W sprawie niniejszej podstawą odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę jest nie wykonanie przez inwestora postanowienia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa Budowlanego z 1994 r. Zgodnie z tym przepisem w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1 tego artykułu, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Postanowieniem z dnia [...].2007 r., wydanym w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane z 1994 r., nałożono na inwestora m.in. obowiązek uzupełnienia w terminie do [...].12. 2007 r. wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: mostu ramowego przez potok bez nazwy w km [...] dopływu potoku [...]a na działkach nr [...] w S. , o następujące elementy:

"2. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wymagane przepisem art. 34 ust. 3 pkt. 3a, ustawy Prawo budowlane, 3. Zapewnienie sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,".

Zgodnie z generalnymi zasadami postępowania administracyjnego organy są zobowiązane prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli a także są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek ( art. 8 i 9 kpa). Z zasad tych wynika, że organy obowiązane są tak artykułować swoje orzeczenia aby były one rozumiane przez obywatela bez konieczności uciekania się do profesjonalnej pomocy.

Musi budzić zastrzeżenie sformułowane w postanowieniu z dnia [...].2007 r., w którym domaga się od inwestora uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę przez "Zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wymagane przepisem art. 34 ust. 3 pkt. 3a, ustawy Prawo budowlane". Pomijając już stylistykę, należy zakwestionować prawidłowość nakładania na obywatela obowiązku przez odwołanie się do przepisu prawa. Obywatel nie musi znać treści konkretnego przepisu prawa - przeto organ musi wyartykułować nałożony obowiązek w taki sposób aby obywatel wiedział czego od niego żąda organ. Uzasadnienie postanowienia w ogóle milczy w kwestii zapewnienia dostępu do drogi publicznej, wymaganego przepisem art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a , ustawy Prawo budowlane. Ale to jeszcze nie wszystko w tym zakresie.

Art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo Budowlane z 1994 r., stanowi, że projekt budowlany powinien zawierać m.in. "oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych". Tymczasem postanowienie domaga się od inwestora "zapewnienia dostępu do drogi publicznej". Być może organowi chodziło o lit. b) ust. 3 pkt. 3 art. 34 ustawy Prawo Budowlane z 1994 r., bowiem ten przepis stanowi, że projekt powinien zawierać stosownie do potrzeb "oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych".

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji może także wynikać, że organowi może chodzić o dostęp nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja do drogi publicznej, czyli, wykazania, że nieruchomość na której ma być realizowana inwestycja nadaje się na cele budowlane.

Ale jeżeli tak, to organ nakładając taki obowiązek nie może odwoływać się do art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit.a, ustawy Prawo budowlane z 1994 r., a nie klarowne wyrażenia nałożonego obowiązku - nie może ujemnie wpływać na prawo obywatela do udzielenia mu pozwolenie na budowę, na nieruchomości do której ma prawo dysponowania w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego ( art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane z 1994 r.).

Skoro więc, kontrola sądowa wykazała, że zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca ją decyzja organu l instancji, naruszają prawo na podstawie art. 145 § 1 pkt.1 lit. "c" oraz art. 135 p.o.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda

Szukaj inne orzeczenia NSA: