Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska Sędziowie: WSA Grażyna Firek NSA Andrzej Niecikowski (spr.) Protokolant: Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2008 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...]., znak: [...] Starosta G. , działając na podstawie art. 35 ust. 3, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr.156 poz. 1118 z późn.zm.- zwanej dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku T.D. , odmówił zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenie na budowę "mostu ramowego przez potok bez nazwy w km. [...] dopływu potoku [...] na działkach nr ewid.[...] i [...] w S. "

Odwołanie T.D. nie zostało uwzględnione i Wojewoda decyzją z dnia [...], znak: [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, w uzasadnieniu podnosząc co następuje.

1. sprawa przedmiotowego zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenie na budowę mostu ramowego przez potok była już przedmiotem rozpoznania a przyczyną uchylenie poprzedniej decyzji było błędne przyjęcie przez organ l instancji założenia, że nawet sama wątpliwość co do prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest wystarczającym powodem do odmowy wydania pozwolenia na budowę.

2. Starosta G. rozpoznając ponownie wniosek w zgodzie z art.35 ustawy prawo budowlane z 1994 r., wykonał czynności należące do obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanego na mocy do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. Nr 120 poz. 1133) a polegających na sprawdzeniu kompletności projektu budowlanego w zakresie posiadania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także, czy projekt ten został sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane,

3. postanowieniem z dnia [...], nałożono na wnioskodawcę obowiązek dostosowania projektu budowlanego w terminie do [...].2007 r., do wymagań w części dotyczącej

m. innymi opisu technicznego, wyników obliczeń konstrukcyjnych oraz rzędnych, wymiarów obiektu i elementów zagospodarowania umożliwiających jednoznaczną ocenę projektu oraz jednoznaczne usytuowanie obiektu w terenie i w stosunku do innych elementów zagospodarowania, dowód sprawdzenia projektu, oświadczenia projektanta i sprawdzającego projekt o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kserokopie uprawnień projektanta i sprawdzającego oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego a także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Ponadto jak wynika z w/w postanowienia projekt budowlany nie zawierał również takich dokumentów jak oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z droga publiczna,

4. na wniosek inwestora postępowanie zostało zawieszone a na skutek jego pisma z dnia [...].01.2008 r., i przedłożenia uzupełnionego projektu - postanowieniem z dnia [...].2008 r., podjęto postępowanie w sprawie. Ostateczny termin dostosowania projektu budowlanego do wymagań prawa budowlanego ustalony w wyniku postanowień Starosty G. został zachowany przez inwestora, "który w piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. wnosząc o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego stwierdził, że "przekazuje projekt budowlany poprawiony i uzupełniony wg punktów 1 do 5 pisma [...] z dnia [...] 2007 r. ".

Strona 1/4