Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel / spr. / Sędziowie WSA Kazimierz Bandarzewski Mirosław Bator Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2012 r. sprawy ze skargi J.W. na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 14 marca 2012 r. nr [....] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/6

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta decyzją z dnia 28 listopada 2011 r., nr [...] na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 4 oraz art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623z 2010 r. z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. nakazał H. B. oraz A. B. - inwestorom budowy polegającej na odbudowie obiektu budowlanego - rozbiórkę samowolnie wybudowanego jednokondygnacyjnego murowanego i zadaszonego obiektu budowlanego o wymiarach w rzucie poziomym wynoszących ok. 2,86 m. x 8,25 m., dobudowanego do budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej na działce nr [...] obręb [...] przy ul. [...] w T..

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że przedmiotem niniejszego postępowania jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem obiektu budowlanego o konstrukcji murowanej, samowolnie dobudowanego od strony zachodniej do budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej na wskazanej wyżej działce.

Na podstawie materiału dowodowego ustalono, że na przedmiotowej działce, stanowiącej współwłasność E., H. i A. B., znajduje się jednokondygnacyjny, jednorodzinny budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym dachówką. Przy ścianie zachodniej tego budynku istniała wcześniej (najprawdopodobniej od lat 50- tych ub. wieku) drewniana szopa gospodarcza z dachem jednospadowym, zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z działką Nr [...], która z uwagi na stopień zużycia - została rozebrana. Z oświadczenia właścicieli posesji oraz zeznań świadków wynika, że szopa ta posadowiona była na fundamencie betonowym. Jak ustalono w roku 2006, w miejsce rozebranej szopy wybudowano na istniejącym fundamencie murowane pomieszczenie ze stropem oraz jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej i spadkiem w kierunku działki sąsiedniej nr [...]. Wymiary w rzucie poziomym dobudowy wynoszą ok. 2,86 x 8,25 m. Wysokość pomieszczenia wynosi ok. 2,32 m. Dach kryty blachą, orynnowany z odprowadzeniem wody opadowej rurą spustową na działkę inwestorów, którymi są H. B. i A. B.. Ściana szczytowa dobudowy, bez otworów okiennych bądź drzwiowych, usytuowana jest w odległości ; odpowiednio od 0,20 do 0,40 m. od ogrodzenia istniejącego pomiędzy w/w posesjami. Wejścia do pomieszczenia - od strony północnej i południowej, wewnątrz istnieją drzwi łączące część dobudowaną z budynkiem mieszkalnym. Część dobudowana stanowi odrębną całość, nie powiązaną pod względem konstrukcyjnym z budynkiem mieszkalnym. Zasadnicze roboty budowlane związane z tak wykonaną dobudową zostały zakończone. Inwestorzy nie dysponują pozwoleniem na wykonanie opisanych wyżej robót budowlanych, ani dowodem na legalność budowy istniejącej uprzednio w tym miejscu szopy drewnianej.

W dalszej części uzasadnienia organ I instancji wskazał, że w postanowieniu z dnia 10 lutego 2011 r. zakwalifikował zrealizowaną "dobudowę" jako budowę polegającą na odbudowie obiektu budowlanego, czyli na odtworzeniu istniejącego wcześniej w tym samym miejscu i zniszczonego obiektu budowlanego, z zachowaniem jego pierwotnej wielkości, kształtu oraz układu funkcjonalnego. Nie podzielono tym samym stanowiska inwestorów, że był to "remont bieżący istniejącej dobudowy", ponieważ wykorzystanie fundamentu po rozebranej szopie nie zmienia faktu, iż sama szopa drewniana przestała istnieć. Mamy do czynienia z budową faktycznie nowego obiektu budowlanego, zasadniczo różnego od obiektu istniejącego wcześniej w tym samym miejscu pod względem zarówno konstrukcyjnym, jak i materiałowym. Wymienionym postanowieniem na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego wstrzymano prowadzenie robót budowlanych i nałożono na inwestorów obowiązek przedstawienia w zakreślonym terminie dokumentów wymaganych i niezbędnych dla ewentualnej legalizacji dokonanej samowoli.

Strona 1/6