Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 2/6

Do chwili wydania decyzji inwestorzy nie przedłożyli wymaganych dokumentów, dlatego też - w oparciu o przepis art. 48 ust. 1 prawa budowlanego stanowiący, że właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę - orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji tej odwołali się H. B., A. B. i E. B. podnosząc, że remont będący przedmiotem postępowania faktycznie polegał na rozebraniu istniejącej konstrukcji drewnianej i postawieniu na istniejących fundamentach konstrukcji murowanej, przy czym czynności te były uzgodnione z ówczesnym właścicielem działki nr [...] K. S.. Roboty te nie zostały zgłoszone do żadnego urzędu. Skarżący zakwestionowali twierdzenia nowych właścicieli działki nr [...], że szopa remontowana była bez fundamentów i że były robione nowe, przybliżone do ogrodzenia do siatki które jest w granicy działek nr [...] i nr [...].

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją z dnia 14 marca 2012 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 104 k.p.a. oraz art. 48 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 4 oraz w związku z art. 80 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane uchylił zaskarżoną decyzję w całości i nakazał H. B. oraz A. B. - inwestorom budowy polegającej na odbudowie obiektu budowlanego - rozbiórkę samowolnie wybudowanego jednokondygnacyjnego murowanego i zadaszonego obiektu budowlanego bez fundamentu w wymiarach w rzucie poziomym wynoszących ok. 2,86 m. x 8,25 m., dobudowanego do budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej na działce Nr [...] obręb [...] przy ul. [...] w T..

Zdaniem WINB w K. organ I instancji słusznie zakwalifikował wykonane roboty budowlane jako budowę polegającą na odbudowie obiektu budowlanego przez odtworzenie istniejącego wcześniej i zniszczonego obiektu budowlanego w tym samym miejscu na istniejących fundamentach, z zachowaniem jego pierwotnej wielkości, kształtu oraz układu funkcjonalnego. Przedmiotowa odbudowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, którego inwestorzy nie posiadali. Organ odwoławczy podzielił również stanowisko PINB co do możliwości legalizacji przedmiotowej samowoli budowlanej, a w konsekwencji co do zasadności wydania postanowienia z dnia 10 lutego 2011 r., znak: [...] na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane. Żądane dokumenty nie zostały przedłożone, co oznacza, iż strony nie skorzystały z możliwości zalegalizowania samowoli. Wobec nie przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie PINB Miasta słusznie wydał nakaz rozbiórki skarżoną decyzją.

Mając na uwadze treść materiału dowodowego ze szczególnym uwzględnieniem opisu wykonanych robót budowlanych przez inwestorów, znajdującego się w protokole kontroli, znajdującego się w aktach sprawy pisma rzeczoznawcy budowlanego, oświadczenia K. S. oraz porównania mapy zalegającej w aktach PINB Miasta poświadczonej za zgodność z oryginałem z dnia 10 kwietnia 1989 r. oraz wypisu z rejestru gruntów na dzień 30 listopada 2010 r. zdaniem WINB należało uznać za udowodnione, że odbudowa została wykonana na istniejącym fundamencie. Wobec powyższego nakaz rozbiórki winien obejmować tylko część nielegalnie odbudowaną z wyłączeniem fundamentu, który istniał w chwili odbudowy. Zatem organ odwoławczy zobligowany był do zastosowania trybu art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Reformacja skarżonej decyzji w tym zakresie nie narusza art. 139 k.p.a.

Strona 2/6