Sprawa ze skargi na decyzję [ ] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie: WSA Mirosław Bator WSA Jacek Bursa (spr.) Protokolant: Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.B. na decyzję [ ] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 28 maja 2010 r. nr [ ] w przedmiocie umorzenia postępowania skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/6

II SA/Kr 885/10

Uzasadnienie wyroku z dnia 18 marca 2011 roku

Postępowanie przed organem I instancji w sprawie utwardzenia terenu działki nr [....] w S. zostało wszczęte w związku z wnioskiem P. M.B. , P. A.B. , P. E.M. , P. SW.M. , P. M.D. z dnia 12 marca 2008r. (T.II, k.17). We wniosku tym podniesiono, że teren, na którym znajduje się baza terenowa należąca do zakładu Transportowego "[....] " został utwardzony bez wymaganego prawem zezwolenia. Wnioskodawcy podkreślili, że niniejsze prace były samowolą budowlaną, a roboty budowlane polegały na zerwaniu ziemi z dużej powierzchni, wybraniu ziemi na głębokość ok. 70 - 80 cm i utwardzeniem tego terenu kamieniem (kliniec), co nie znalazło odzwierciedlenia w protokole kontroli z dnia [....] .2007r., więc nie dokonano zdaniem wnioskodawców pełnego zbadania stanu faktycznego. Wnioskodawcy stwierdzili również, że nawierzchnia kamienna z utwardzonego terenu została w dniu 31.01.2008r. wybrana i wywieziona na drogę powiatową [....] , a działanie to miało "ukryć" zanieczyszczenie terenu.

W dniu [....] 2008r. PINB dla powiatu [....] - ziemskiego w K. przeprowadził kolejną kontrolę na działce nr [....] , w trakcie której ustalono: "Przy budynku nr [....] na działce P. J.C. znajduje się utwardzony plac o wymiarach zgodnych ze szkicem (12,30 x 7,40 m). Plac obudowany jest obrzeżami betonowymi 1 x 0,30 x 0,008 m stanowiącymi krawędzie zewnętrzne. Na placu wysypany jest kliniec kamienny frakcji - 4-16 mm o grubości średnio 5 - 10 cm. P. J.C. oświadcza, że to miejsce utwardzone istnieje od 1998r. Dla uporządkowania placu zostało dowiezione narzut kamienny i oczyszczone z nawiezionej ziemi. Na placu tym stoją samochód [....] - ciężarowy, koparko - ładowarka 2 sztuki. Ponadto na nieruchomości garażowany jest samochód marki [....] " (T.II, k.26). Właściciel podczas kontroli - co znajduje odzwierciedlenie w treści protokołu - oświadczył, że powierzchnia utwardzenia nie uległa zmianie od początku jego powstania i ostatniej kontroli, a wykonane prace dotyczyły jedynie "dbałości o stan estetyki nieruchomości".

Decyzją nr [....] z dnia 26 listopada 2008r. znak: PINB - [....] PINB dla powiatu [....] - ziemskiego w K. w oparciu o art. 105 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie utwardzenia wykonanego na działce nr [....] w S. , jako bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania spowodowana jest w ocenie organu brakiem obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż samo wysypanie żwiru na działce budowlanej nie może być traktowane, jako trwałe utwardzenie powierzchni gruntu, skutkujące powstaniem obiektu budowlanego - więc nie doszło w jego ocenie do wybudowania trwałego placu parkingowego służącego na stałe do parkowania.

W wyniku postępowania odwoławczego [....] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. , decyzją z dnia 28 kwietnia 2009r., znak: [....] uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wyjaśnił, że PINB dla powiatu [....] -ziemskiego niewłaściwie przeprowadził postępowanie wyjaśniające. W ocenie MWINB materiał dowodowy nie został zebrany i rozpatrzony w sposób wyczerpujący w świetle art. 7 i 77 k.p.a., które traktują o konieczności dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W szczególności wskazał, że roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej, a z materiału budowlanego zgromadzonego przez organ I instancji wynika, że inwestor P. J.C. nie legitymizuje się skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce [....] w S. Ponadto wątpliwości organu odwoławczego zbudził ustalony przez PINB krąg stron postępowania.

Strona 1/6