Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Sędziowie WSA Krystyna Daniel WSA Ewa Rynczak Protokolant: Joanna Obrał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2008 r. sprawy ze skargi B. B. na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2005 r. nr XXXIV/206/2005 w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. I. stwierdza nieważność: 1) w tytule uchwały Nr XXXIV/206/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. słów: "Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o."; 2) w § 1 zaskarżonej uchwały słów: "Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. w Nowym Targu"; 3) § 2 zaskarżonej uchwały w całości; 4) § 1 pkt 4 załącznika do zaskarżonej uchwały; 5) w § 2 ust. 1 załącznika do zaskarżonej uchwały słów: "Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35 A NIP: [...], REGON: [...]"; 6) w § 3 pkt 1 załącznika do zaskarżonej uchwały słów: "przez Spółkę"; 7) w § 7 pkt 3 załącznika do zaskarżonej uchwały słowa: "Spółki"; 8) w tytule rozdziału V załącznika do zaskarżonej uchwały słów: "przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o." II. w pozostałym zakresie skargę oddala; III. określa, że w zakresie objętym punktem I wyroku zaskarżona uchwała nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku; IV. zasądza od Gminy Krościenko nad Dunajcem na rzecz skarżącego B. B. kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/9

Uchwałą Nr XXXIV/206/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem zatwierdziła Regulamin Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Pismem z dnia 3 lipca 2008 r. B. B. wezwał Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia powołaną uchwałą. Skarżący kwestionowanej uchwale zarzucił rażące naruszenie prawa, a to art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 19 ust: 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

W uzasadnieniu tego wezwania podniesiono, że przedmiotowa uchwała będąca aktem prawa miejscowego została wydana z przekroczeniem upoważnień ustawowych. Zamiast zatwierdzić "ogólny" regulamin odprowadzania ścieków, Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem zatwierdziła regulamin Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, a tym samym zatwierdziła cudzy regulamin. Tym samym ww. przedsiębiorstwo stało się monopolistą na rynku lokalnym. Ponadto obowiązujące przepisy nakładają obowiązek uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a przedmiotowa uchwała obejmuje jedynie regulamin odprowadzania ścieków.

Następnie pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. B. B. złożył, działając na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem treści uchwały Nr XXXIV/206/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu. Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale, iż rażąco narusza prawo przez nie zastosowanie przepisów art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zdaniem skarżącego Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem ustanowiła akt prawa miejscowego dla ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego naruszając wskazany przepis poprzez pominięcie upoważnień wynikających z przepisów prawa materialnego. Uchwalając ten akt prawny, Rada Gminy naruszyła art.19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Treść tego artykułu upoważnia radę do uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, tj. ustalenia swojego regulaminu na podstawie przesłanych propozycji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Natomiast Rada wskazaną uchwałą w § 1 zatwierdziła regulamin ścieków jednego przedsiębiorcy działającego na rynku. Zdaniem skarżącego Rada nie posiada kompetencji do zatwierdzania cudzych regulaminów. Wskazana na wstępie uchwała rady gminy jest aktem prawa miejscowego. Akt prawny nie może być adresowany do jednego podmiotu, w tym przypadku spółki prawa handlowego Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, nie może takiego podmiotu faworyzować i sytuować na miejscowym rynku jako monopolistę. Organ stanowiący gminy winien uchwalać regulamin dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki określone w definicji przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego opisane w art. 2 ust 4 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

Strona 1/9