Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
Sentencja

Dnia 12 kwietnia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Sędziowie Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.) Protokolant asystent sędziego Marcelina Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2011 roku sprawy ze skargi Z. S., I. P.-S., Ł. P. i A. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości - oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/8

Wojewoda [...] zaskarżoną decyzją nr [..] z dnia [...] roku, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Z. S., I.P., Ł. P. i A. P. od decyzji Starosty [...] , wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, nr [....] z dnia [...]w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości położonej w Ł. przy ul. R. 163, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/4, nr 40/1, nr 108/13 (uregulowane w księdze wieczystej KW [...]), nr 142/63 (uregulowana w księdze wieczystej KW [...]), część działki nr 145/30 (uregulowanej w księdze wieczystej KW [...]), część działki nr 142/89 (uregulowanej w księdze wieczystej KW [...]), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Pismem z dnia 22 lutego 2006 r. skierowanym do A. P. i Ł.P. Prezydent Miasta Ł. poinformował, że zamierza zbyć nieruchomość położoną w Ł. przy ul. R. 164/166, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12767, stanowiąca część dawnej działki nr 40, w obrębie W-34, oznaczonej obecnie jako działka nr 40/3 o pow. 7576 m2 i w związku z powyższym byłym współwłaścicielkom przysługuje możliwość zwrotu tej części nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wnioskiem z dnia 24 marca 2006 r. Z. S., I. P., Ł. P. i A. P. wystąpiły do Prezydenta Miasta Ł., wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zwrot nieruchomości położonej w Ł. przy ul. R. 163, oznaczonej jako działki: nr 108/4, nr 108/2, nr 40, o ogólnej pow. 42014 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 12767.

Wojewoda [...], postanowieniem z dnia [...] r. wydanym na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4, art. 26 § 2 i § 3, art. 123 K.p.a., wobec spełnienia ustawowych przesłanek wynikających z treści powołanych przepisów, skutkujących wyłączeniem z mocy prawa Prezydenta Miasta Ł., wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wyznaczył Starostę [...] , wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Działając na podstawie art. 136 i nast., art. 216 ust. 2 pkt 3 oraz art. 96 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Starosta [...] , wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, decyzją nr [...] z dnia [...] r. orzekł o odmowie zwrotu nieruchomości położonej w Ł. przy ul. R. 163, oznaczonej jako działki: nr 40/4, nr 40/1, nr 108/13, części działki nr 142/63, części działki nr 145/30 i części działki nr 142/89.

W uzasadnieniu decyzji podano, że na działkach nr 108/13 i nr 40/1 przeprowadzona została inwestycja polegająca na przebudowie drogi publicznej - ul. R., na działce nr 40/4 zlokalizowano zaś stację transformatorową wybudowaną w ramach inwestycji przebudowy ulicy R. i zasilającą oświetlenie drogowe ul. R. i ul. H., natomiast działki nr 142/63 i nr 145/30 stanowią część dróg osiedlowych wchodzących w skład infrastruktury osiedla mieszkaniowego, a na działce nr 142/89 znajdują się przyłącza.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda