Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Dnia 9 listopada 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska Protokolant asystent sędziego Marcelina Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2011 roku sprawy ze skargi J. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., decyzją z dnia [...], nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14.czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm., w związku z art. 27 ust. 1, ust. 1a ust. 3 ustawy z dnia 7.września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. nr 1 z 2009r., poz. 7 ze zm.) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta Ł. z dnia [...], znak: [...], którą organ pierwszej instancji nakazał J. Ł. zwrot należności w kwocie 4800 zł z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną - M. Ł. - świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od powyższej decyzji organu pierwszej instancji odwołał się J. Ł., wnosząc o umorzenie ustalonych do zwrotu należności z uwagi na brak możliwości ich spłaty. Jako uzasadnienie wskazał, że aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności i nie jest zatrudniony. Obłożony jest egzekucją komorniczą z tytułu alimentów oraz zadłużeń czynszowych.

W uzasadnieniu wskazane wyżej decyzji Kolegium wskazało, iż M. Ł. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Ł. z dnia [...], w sprawie o sygn. akt [...] jest uprawniona do alimentów od swojego ojca J. Ł. w kwocie 400,-zł. miesięcznie. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ł. egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, wobec czego zastępczo wypłatę świadczeń przejął organ właściwy wierzyciela. Nadto decyzją z dnia [...] znak: [...] przyznano M. Ł. świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 400 zł. miesięcznie na okres od 1.października 2009r. do 30.września 2010r.

Dalej organ odwoławczy wyjaśnił, że z przedstawionych w sprawie dokumentów wynika, że organ pierwszej instancji w okresie od 1.października 2009r. do 30.września 2010r. wypłacił na rzecz M. Ł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 4.800 zł. (12 m-cy x 400 zł.) Jednocześnie według załączonej do akt sprawy karty rozliczeniowej dłużnika alimentacyjnego we wskazanym okresie Komornik Sądowy z prowadzonej wobec J. Ł. egzekucji nie przekazał organowi właściwemu wierzyciela do zwrotu żadnych należności, ponieważ dłużnik nie dokonał żadnych wpłat. W tej sytuacji ostatecznie do zwrotu przez dłużnika pozostaje cała należność wypłacona osobie uprawnionej w wysokości 4.800 zł. Do kwoty głównej należy doliczyć ustawowe odsetki, które liczone są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty i wynoszą 13% w stosunku rocznym.

W skardze na powyższą decyzję, złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, J. Ł. podtrzymał zarzuty podniesione w odwołaniu, wnosząc o jej uchylenie. Podniósł nadto, że otrzymał jednocześnie "dwie decyzje SKO w S., które są (...) całkowicie niezrozumiałe." Decyzję obciążającą go obowiązkiem zwrotu wypłaconych alimentów uznał za całkowicie nierealną i niewykonalną. Nie kwestionując "samej idei należnego zwrotu" ani jego "słuszności", uznał wszakże wydaną decyzję za fikcję i urzędniczą buchalterię. Jak bowiem wskazał, od 6 lat przebywa w areszcie śledczym, nie ma fizycznej możliwości zatrudnienia a tym samym zarobkowania. Bez tego zaś, nie jest w stanie zwrócić nawet części wypłaconego świadczenia. Jak podniósł, z tej przyczyny zwrócił się o umorzenie należności. W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i dokładne zbadanie "realności zadanej spłaty".

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze