Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Protokolant asystent sędziego Anna Dębowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po rozpoznaniu odwołania M. C. od decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. oznaczonej nr [..], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 38 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Prezydent Miasta Ł. decyzją z dnia [...] r. oznaczoną nr [...] odmówił skarżącej przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego w miesiącach październiku i listopadzie 2010 r. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ I instancji zaznaczył, że zgodnie z treścią art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe w części gwarantowanej finansowane są z budżetu państwa. Organ wskazał również, iż "w 2010 r. na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, kwalifikujących się do zasiłku okresowego niezbędna jest kwota 20.637.198 zł. Na dofinansowanie tej formy pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł. pozyskał 17.930.932 zł, które już zostały wydatkowane. Według posiadanych informacji brakującej kwoty w roku bieżącym MOPS nie otrzyma". Zaznaczono też, że art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł. nie dysponuje środkami przeznaczonymi na realizację świadczeń w formie zasiłków okresowych postanowiono jak w sentencji.

Odwołanie od wskazanej decyzji złożyła M. C.. Strona wskazała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom, które kwalifikują się do pomocy społecznej nie można odmówić wypłaty zasiłku okresowego.

Wspomnianą na wstępie decyzją, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. Kolegium wyjaśniło, iż nie mogło zbadać, czy wpłynęło ono w terminie, ponieważ w aktach sprawy brak dowodu doręczenia decyzji stronie, przyjęło więc, że strona zachowała termin do wniesienia odwołania.

Organ odwoławczy podniósł, że w sprawie M. C. ustalono, iż mieszka ona sama i nie ma żadnej rodziny. Jest właścicielką mieszkania (2 pokoje + kuchnia) w blokach, niemniej jednak jej zadłużenie wynosi ok. 30 tyś zł. Strona ma wyższe wykształcenie (chemik - technolog), jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, nie ma żadnych dochodów. Choruje, nie leczy się jednak, nie występuje też o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Kolegium zauważyło, że strona korzysta z pomocy MOPS: m.in.: decyzją z [...] r. (o nr [...]) przyznano jej zasiłek celowy w miesiącu październiku 2010 r. w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i zakup środków czystości; decyzją z dnia [..] r. (o nr [...]) przyznano jej zasiłek celowy w miesiącu listopadzie 2010 r. w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i zakup środków czystości; zaś decyzją z dnia [..] r. (o nr [...]) przyznano jej zasiłek celowy w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, zakup środków czystości i ubrania na zimę, opłacenia rachunku za energię elektryczną i gaz w miesiącu grudniu 2010 r.; a nadto decyzją z dnia [...] r. (o nr [...]) przyznano jej zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze