skarg U. Z., A. M. i M. C. na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Sentencja

Dnia 13 grudnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Sędziowie Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Magdalena Rząsa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2013 roku sprawy ze skarg U. Z., A. M. i M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza S. znak: [...] z dnia [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżących U. Z., A. M. i M. Ch. kwoty po 200 (dwieście) złotych na rzecz każdego z nich tytułem zwrotów kosztów postępowania; 3. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/9

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...] roku, Nr [...], po rozpoznaniu odwołań U. Z., M. Z., T. Ł., W. K., T. P., M. C., M. W., A. M., I. C., A. G., R. i Z. L., I. i J. W., H. F., J. O., A. Ż., W. W., A. M., P. M., M. S., G. K., W. B., D. i M. J., P. W. oraz A. O., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza S. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 53/1, obręb [...], gm. S.

Jak wynika z dokumentów załączonych do akt administracyjnych, organ pierwszej instancji decyzją z dnia [...] roku, po rozpoznaniu wniosku K. D., ustalił środowiskowe uwarunkowania dla opisanego przedsięwzięcia. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). W części decyzji dotyczącej rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia organ wskazał, że teren planowanej inwestycji, polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych, zlokalizowany jest w gminie S., w miejscowości K., na działce nr ewid. 53/1. W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano budowę dwóch wież wraz z dwoma zespołami siłowni wiatrowych, wykonanie fundamentów, bezobsługową stację transformatorową, linie energetyczne podziemne i/lub napowietrzne, infrastrukturę telekomunikacyjną umożliwiającą nadzór eksploatacyjny elektrowni oraz budowę zjazdu, drogi dojazdowej i placów montażowych. Działka, na której planowana jest inwestycja, użytkowana jest rolniczo, grunty na tym obszarze to grunty klas RIVa, RIVb, RIIIa oraz RIIIb. Najbliżej położony teren zabudowy względem omawianej elektrowni wiatrowej znajduje się w odległości ponad 580 m na południe. Teren działki nie podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej, leży poza występowaniem stref wymagających szczególnej ochrony. Dojazd na teren inwestycji przewidywany jest z drogi powiatowej nr 463 od strony południowej elektrowni poprzez zjazd oraz drogę dojazdową o szerokości do 5 m. Działka nr ewid. 53/1 ma powierzchnię ok. 4,2 ha. Dla działki nr ewid. 53/1 oraz dla terenów w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazał organ planowana inwestycja obejmuje zamontowanie dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda, wysokość wieży od 67 m do 105 m, średnica wirnika od 66 do 90 m, maksymalny poziom 105,0 dB, planowane turbiny wiatrowe montowane będą na wieżach rurowych o wysokości w zakresie 67 m - 105 m, na szczycie każdej z dwóch wież umieszczona będzie obrotowa gondola (ustawiająca się w zależności od kierunku wiatru) z wirnikiem, średnica śmigieł wirnika mieścić się będzie w przedziale 66 - 90 m, całkowita wysokość dla każdej z elektrowni wiatrowych (wieża z pionowym wysięgiem wirnika) wynosić będzie do 150 m, wieża siłowni musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na warunki wiatrowe, turbina wiatrowa wyposażona będzie (od końcówek łopat do podstawy wieży) w system pełnego zabezpieczenia odgromowego, elektrownie wiatrowe przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (prędkość wiatru) eksploatowane będą zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, elektrownia będzie bezobsługowa - na terenie inwestycji nikt nie będzie pracował. Połączenie projektowanych turbin wiatrowych przewiduje się do jednego z trzech najbliższych słupów w istniejącej linii SN, biegnącej przez działkę, o napięciu do 30 kV za pośrednictwem transformatorów podnoszących napięcie do poziomu średniego - napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatorów 690 kV, napięcie na uzwojeniu wtórnym do 30 kV. Na etapie budowy do elektrowni zostanie doprowadzona droga dojazdowa o szerokości do 5 m wykonana z tłucznia lub z płyt betonowych oraz place manewrowe o wymiarach ok. 35 m x 40 m również utwardzone tłuczniem lub płytami betonowymi, droga wewnętrzna będzie zaczynała się zjazdem z drogi powiatowej nr 463, poprzez działkę nr ewid. 53/2 i będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy działki nr ewid. 53/1, długość drogi przewiduje się do 900 m, droga i place przewidywane są na czas robót i montażu. Organ ustalił też w decyzji warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, uwzględniając uzgodnienia dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze