Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
Sentencja

Dnia 3 listopada 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Protokolant Sekretarz sądowy Izabela Bielińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2017 roku sprawy ze skargi Gminy Pajęczno na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku nr PNIK-I.4131.669.2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2) zasądza od Wojewody Łódzkiego na rzecz strony skarżącej Gminy Pajęczno kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. a.bł.

Uzasadnienie strona 1/5

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 sierpnia 2017r., nr PNIK-I.4131.669.2017, Wojewoda Łódzki, na podstawie art. 86 oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), powoływanej dalej jako "u.s.g." - stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 czerwca 2017r., nr 232/XXIII/17, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Wojewoda wskazał, że powyższa uchwała wydana została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g. oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) - zwanej dalej: "u.g.n." - a następnie wyjaśnił, że jego zastrzeżenia budziła okoliczność, iż przed podjęciem przedmiotowej uchwały nie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych m.in. do sprzedaży. Wykaz ten został sporządzony i podany do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały przez Radę Gminy.

Dalej organ nadzoru przytoczył treść art. 35 ust. 1 u.g.n. i podkreślił, że z brzmienia tego przepisu wynika zasada jawności, obowiązująca przy gospodarowaniu gminnymi nieruchomościami. Zasada ta przejawia się w nałożeniu na właściwy organ obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych m. in. do sprzedaży. Takimi zapisami ustawodawca jednoznacznie przesądził obligatoryjność publikowania wykazu i obowiązkowy zakres wykazu. Ponadto dla sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży istotny jest już sam fakt, że organ ma zamiar przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość należącą do jednostki samorządu terytorialnego. Zatem procedowanie przez Radę nad konkretnymi nieruchomościami, co do których albo nie ogłoszono wykazu, o jakim mowa w art. 35 ust. 1 albo nie upłynął termin 21 dni od publicznego ogłoszenia rażąco narusza prawo i nakazuje stwierdzenie nieważności takiej uchwały.

Odwołując się do treści art. 85 i art. 91 ust. 1 u.s.g. Wojewoda stwierdził, że wykazane wyżej uchybienia stanowią istotne naruszenie prawa w związku z czym orzec należało o stwierdzeniu nieważności kontrolowanej uchwały.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego skargę do sądu administracyjnego złożyła Gmina Pajęczno, zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 35 ust. 1 u.g.n. poprzez błędne przyjęcie, iż właściwy organ sporządza i poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub najem przed podjęciem stosownej uchwały o wprowadzeniu danej nieruchomości do obrotu, w sytuacji gdy ani art. 35 ust. 1 u.g.n., ani żaden inny przepis ustawy nie wskazuje na taką kolejność procedury.

W ocenie skarżącej, art. 35 ust. 1 u.g.n. wskazuje jedynie w jakich przypadkach organ obowiązany jest sporządzić wykaz, na jaki okres podlega on wywieszeniu oraz ogłoszeniu do publicznej wiadomości, wskazane jest także enumeratywne wyliczenie składowych niniejszego wykazu. Przepis ten nie wskazuje jednak, tak jak żaden inny przepis prawa, na wskazaną w rozstrzygnięciu nadzorczym kolejność procedury. Sporządzenie wykazu - w przeciwieństwie do podjęcia stosownej uchwały - jest natomiast warunkiem koniecznym od spełnienia, którego umożliwia wprowadzenie danej nieruchomości od obrotu.

Strona 1/5