Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiany prawa jazdy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędzia WSA Jacek Czaja (spr.), Asesor WSA Małgorzata Fita, Protokolant Przemysław Gumieniak, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2004 r. sprawy ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wymiany prawa jazdy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Powiatowego z dnia [...] Nr [...].

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...], nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania K. W. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty z dnia [...], nr [...] o odmowie wymiany prawa jazdy kategorii A, B, C, E i T nr [...], numer druku [...], wydanego w dniu [...] stycznia 1981 r. przez Naczelnika Gminy, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy podniósł między innymi, że wymianę praw jazdy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.). W świetle tego aktu wymiana prawa jazdy nie jest czynnością li tylko techniczną, polegającą na zwróceniu dokumentu dotychczasowego i odebraniu dokumentu odpowiadającego nowym wzorom, ale jest to ciąg czynności procesowych mieszczących się w pojęciu "postępowania administracyjnego" w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie to wszczynane jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami (nie ma prawnej możliwości wszczęcia takiego postępowania z urzędu), przy czym omawiane przepisy określają również wymogi formalne, jakie wniosek musi spełniać. W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia wniosek - co do formy i treści - musi odpowiadać wnioskowi określonemu przepisami w sprawie wydania uprawnień do kierowania pojazdami, zaś w myśl ustępu trzeciego tego paragrafu do wniosku załącza się odpowiednią fotografię, kserokopię dokumentu podlegającego wymianie i dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu. Braki formalne wniosku, a więc i brak któregoś z wymienionych załączników należy, według organu odwoławczego, oceniać na gruncie art. 64 § 2 k.p.a., co oznacza pozostawienie wniosku bez merytorycznego rozpatrzenia.

Zdaniem organu odwoławczego, jeżeli wniosek o wymianę prawa jazdy jest kompletny pod względem formalnym, to obowiązkiem organu rejestracyjnego jest jego ocena pod kątem wymogów materialnych. Pogląd ten oparty jest na interpretacji normy zawartej w § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia. Przepis ten nakazuje stosowanie przy wymianie dokumentów zasad i trybu postępowania właściwego do postępowania w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Z brzmienia § 5 ust. 2 rozporządzenia wynika, że przepisy te należy stosować wprost i w całości, ponieważ przepis nie posługuje się klauzulą o "odpowiednim" stosowaniu innych przepisów, poza tym nie odsyła do konkretnych przepisów jednego aktu prawnego, ale do wszelkich przepisów "w sprawie" wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, że w zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy, w postępowaniu o wymianę konkretnego dokumentu mogą mieć zastosowanie różne przepisy normujące wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Strona 1/4