Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński,, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Referent Agnieszka Wojtas, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia 18 listopada 2010 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z., po rozpoznaniu wniosku Jacka B. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 24 września 2010 r., nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Z. przez Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Z. z dnia 15 września 2007 r., nr [...], przyznającej zaliczkę alimentacyjną na dzieci: Aleksandrę B. i Sebastiana B. w okresie od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. - utrzymało w mocy tę decyzję.

Decyzja ta zapadła w następujących okolicznościach sprawy.

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2010 r., sprecyzowanym w dniu 24 sierpnia 2010 r., Jacek B. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. o stwierdzenie nieważności wskazanej wyżej decyzji Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Z. Jako podstawę stwierdzenia nieważności wnioskodawca wskazał przepis art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., to jest rażące naruszenie prawa, polegające na naruszeniu przez organ pierwszej instancji art. 109 k.p.a., poprzez niedoręczenie mu decyzji, a także naruszeniu art. 28 k.p.a., poprzez pominięcie go jako strony postępowania w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej na rzecz jego dzieci w okresie od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Decyzją z dnia 24 września 2010 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Z. wskazując, iż osobie, która nie była stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej, nie przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej w tym postępowaniu.

Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zwrócił się Jacek B. podnosząc, iż posiada interes prawny w rozstrzygnięciu kwestii wypłaty zaliczki alimentacyjnej, wobec czego w postępowaniu zakończonym wydaniem opisanej decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną przysługiwał mu status strony i należało doręczyć mu przedmiotową decyzję. Ponadto skarżący podniósł, iż Kolegium nie ustosunkowało się w żadnym zakresie do wniosku w przedmiocie wznowienia postępowania w trybie art. 147 k.p.a.

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. decyzją z dnia 18 listopada 2010 r., nr [...] (zaskarżoną w niniejszej sprawie), utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 24 września 2010 r., nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Z.

W uzasadnieniu swojej decyzji Kolegium stwierdziło, iż w sprawie dotyczącej ustnego wniosku pełnomocnika skarżącego z dnia 24 sierpnia 2010 r. o wznowienie postępowania zakończonego omawianą decyzją Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Z. w dniu 11 października 2010 r. zostało wydane, w trybie art. 66 § 1 k.p.a., postanowienie Kolegium nr [...]. Stronie przysługiwało prawo do złożenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej tym postanowieniem. Jacek B. nie skorzystał z tego środka zaskarżenia, a zatem kwestia wznowienia postępowania nie może już być przedmiotem rozpoznania w postępowaniu odwoławczym w niniejszej sprawie.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze