Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec,, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski (sprawozdawca), Protokolant Referent Agnieszka Wojtas, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. sprawy ze skargi J. N. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/3

Ostateczną decyzją z dnia [...]Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], nakazującą J. N. i G. N. rozbiórkę ogrodzenia z siatki na cokole betonowym o długości 45m, usytuowanego w rowie przydrożnym ulicy L. w K. P. - drogi wojewódzkiej nr 813 relacji M. P. - P. Wobec niewykonania obowiązku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego doręczył zobowiązanym w dniu [...] upomnienia, a następnie [...] wystawił tytuły wykonawcze. Postanowieniem z dnia [...], na skutek rozpoznania zarzutów zgłoszonych przez J. N., ten sam organ umorzył postępowanie egzekucyjne, a następnie w dniu [...] ponownie wystawił tytuły wykonawcze, obejmujące obowiązek określony w decyzji z dnia [...]. Po ich doręczeniu zobowiązanym w dniu [...], zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego zgłosił J. N. Jego zdaniem treść obowiązku opisana w tytule nie odpowiada literalnie obowiązkowi określonemu w decyzji stanowiącej tytuł egzekucyjny. Ponadto doręczony mu odpis tytułu wykonawczego w istocie nim nie jest, albowiem nie zawiera podpisów, a jedynie wzmiankę, że właściwe podpisy znajdują się na oryginale, co oznacza, iż nie sposób stwierdzić, kto odpis podpisał i czy jest to osoba do tego upoważniona. W ocenie wnoszącego zarzuty wzmianka o właściwych podpisach prowadzi ponadto do wniosku, że podpisów tych musi być więcej niż jeden, co w świetle art. 33 pkt.6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji czyni egzekucję niedopuszczalną, gdyż zgodnie z art. 27 § 1 pkt 9 ustawy podpis ma być tylko jeden. Nie można także ustalić, kto skierował tytuł do egzekucji.

Strona zwróciła również uwagę, że ponowne doręczenie tytułu wykonawczego wymagało ponownego doręczenia upomnienia. W jej ocenie warunku takiego nie spełnia doręczenie upomnienia w postępowaniu uprzednio umorzonym.

Postanowieniem z dnia [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zgłoszone zarzuty uznał za nieuzasadnione, a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] stanowisko to utrzymał w mocy. Organ odwoławczy podkreślił, że tytuł wykonawczy jest jedynie dokumentem urzędowym niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Nie jest wystawiany w ramach postępowania egzekucyjnego, ale przed jego wszczęciem. Tytuł wykonawczy wystawiony w sprawie spełnia wszystkie wymogi określone w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a samo stwierdzenie, iż na oryginale znajdują się właściwe podpisanie nie powoduje nieważności postępowania egzekucyjnego. Takiego skutku w przekonaniu organu nie może odnieść także brak ponownego doręczenia upomnienia po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zwrócono uwagę, że celem upomnienia jest skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego wypełnienia obowiązku, a zatem spełnia ono funkcję zapobiegającą wszczęciu egzekucji. Konsekwencją umorzenia postępowania jest natomiast konieczność wystawienia prawidłowego tytułu wykonawczego. W tym przypadku podstawą umorzenia postępowania było wadliwe określenie obowiązku, jednak w nowym tytule wykonawczym odpowiada on literalnie treści obowiązku, określonego w decyzji administracyjnej. Odnosząc się do wniosku o wstrzymanie wykonania obowiązku do czasu rozpatrzenia zarzutów organ odwoławczy wyjaśnił, że zobowiązanemu nie służy prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz o wstrzymanie wykonania postanowienia.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego