Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom, Asesor WSA Bogusław Wiśniewski (sprawozdawca), Protokolant Stażysta Anna Chmielewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2006 r. sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia [...] znak [...], które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2005 r. znak : PS.[...] na mocy której zmienił on swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...]października 2005 r. znak PS.[...] i uchylił M. K. prawo do zaliczki alimentacyjnej na syna Ł.K. w wysokości 170 zł na okres od 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Kolegium ustaliło, że Ł. K. pozostaje na utrzymaniu matki M.K.. Stosownie do art.29 ust.1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna , wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim nabywa prawo do zaliczki przez okres jednego roku, jeśli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie. Zdaniem Kolegium przesłanki uzyskania zaliczki przez M. K. nie zostały spełnione. Wprawdzie złożyła ona pozew o separację , ale Sąd Okręgowy w Z. wyrokiem z dnia 11 października 2005 r. ( sygn. akt IC 1070/05 ) powództwo oddalił. W tej sytuacji, jak uważa Kolegium , rozstrzygnięcie organu znajduje oparcie w art.29 ust.1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i jest w pełni zasadne.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego M. K. wskazała, że zmiana decyzji przyznającej jej zaliczkę alimentacyjną może mieć miejsce w razie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej osoby ubiegającej się o zaliczkę. W jej ocenie takiego skutku nie wywarł wspomniany wyrok , skoro pozew o separację i został oddalony. Jej sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zatem zmianie i jest identyczna jak przed wyrokiem. Skarżąca przekonywała, że nie ma podstaw do zastosowania także art.11 ustawy o zaliczce alimentacyjnej, która wymienia okoliczności w których można wstrzymać wypłatę zaliczki.

Dowodziła , że zgodnie z art.29 ustawy o zaliczce alimentacyjnej jedynym warunkiem uzyskania prawa do zaliczki alimentacyjnej jest złożenie do sądu pozwu o rozwód lub separację. Ustawa nie stawia wymogu pozytywnego orzeczenia sądu. Ponadto literalna wykładnia przepisów ustawy jako warunek uprawniający do pobierania świadczeń określa jedynie konieczność uczęszczania do szkoły przez uprawnionego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło oceny decyzji wywiedzionej przez skarżącą. W odpowiedzi na skargę stwierdzono, że oddalenie powództwa M. K. spowodowało zmianę sytuacji rodzinnej skarżącej , mającej wpływ na prawo do zaliczki alimentacyjnej. W tej sytuacji przepis art.29 ust.1 ustawy nie ma zastosowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Skarga jest uzasadniona.

Stosownie do art.2 ust.5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U Nr 86, poz.732 ze zmianami ) przez osobę uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej rozumie się osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli : osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych ( lit.a ), osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą , która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy , albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona ( lit.b ) lub też osoba uprawniona jest osobą uczącą się , w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych ( lit.c ). Z powołanych przepisów wynika , że osobą uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej nie jest osoba wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim , z zastrzeżeniem art.2 ust.5 lit.b ). Koncepcja ta w sposób istotny odbiega od rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 18 lipca 1971 r. o funduszu alimentacyjnym ( Dz. U z 1991 r. Nr 45, poz.200 ze zmianami ) jaka obowiązywała do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Nie przewidywała bowiem ona rozróżnienia osób uprawnionych w zależności od sposobu ich wychowywania przez rodziców. Jako osoby uprawnione wspomniana ustawa z dnia 18 lipca 1971 r. uznawała osoby zamieszkałe w Polsce dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu , jeśli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo ( art.4 ). Alimenty nie przysługiwały w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art.6 ustawy, wśród których nie było jednak przesłanki wychowywania osoby uprawnionej przez jednego z rodziców pozostającego w związku małżeńskim.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze