Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Leszczyński (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński, Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz, Protokolant Referent stażysta Joanna Stadnik, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 września 2008 r. sprawy ze skargi G. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...[ r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...], nr [...] działający z upoważnienia Wójta Gminy, Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił przyznania G. U. świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej na syna Ł. U.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji podkreślił, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) osobą uprawnioną do zaliczki jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli jest ona wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wskazano także, iż stosownie do art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Organ ustalił, iż G. U. jest mężatką. W związku z tym w ocenie organu nie można uznać wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko.

Od powyższej decyzji odwołała się G. U. Wnioskodawczyni podkreśliła, że w jej ocenie alimenty zasądzone przez sąd powinny być jej wypłacone, ponieważ spełnia wszystkie wymogi, a fakt, że pozostaje w związku małżeńskim nie ma w jej ocenie tutaj znaczenia.

Decyzją z dnia [...], nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu podzielono jego stanowisko, iż odwołująca się nie spełnia ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko, gdyż pozostaje w związku z małżeńskim.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie G. U. wskazała, że art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych zastąpił poprzednio obowiązujący art. 3 pkt 17, który został uznany za niezgodny z Konstytucją (wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2006 r. - sygn. akt K 16/04). Skarżąca wskazała także, iż treść obu powyższych przepisów jest identyczna.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, powołując się na argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawiesił postępowanie do czasu zakończenia postępowania wszczętego przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku WSA w Bydgoszczy i uzyskania odpowiedzi na pytanie tego Sądu o zgodność z Konstytucją RP przepisów art. 2 ust.5 lit. a i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w dniu 23 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 18/06) został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 7 lipca 2008 r. (Nr 119 poz. 770).

Następnie, wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 23 czerwca 2008 r. postanowieniem WSA w Lublinie z dnia 4 lipca 2008 r. postępowanie w niniejszej sprawie zostało podjęte.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze