Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Jacek Czaja, Sędzia NSA Witold Falczyński, Protokolant Referent Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 maja 2014 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego I. oddala skargę; II. przyznaje adwokat E. O.-M. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze , po rozpoznaniu odwołania S. K. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr [...], ustalającej nadpłatę świadczeń, to jest zaliczki alimentacyjnej na rzecz K. N. za okres od 1 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r. w łącznej wysokości [...] zł i uznającej to świadczenia za nienależnie pobrane - utrzymało w mocy tę decyzję.

W uzasadnieniu swojej decyzji Kolegium wyjaśniło, iż Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., nr [...], przyznał m.in. osobie uprawnionej - K. N. zaliczkę alimentacyjną w wysokości [...] zł miesięcznie na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r. W dniu 25 lutego 2009 r. organ ten powziął informację, że w okresie pobierania świadczenia osoba uprawniona przebywała w rodzinie zastępczej, jaką pełnili dla niej dziadkowie. W związku z tym wskazaną wyżej decyzją, wydaną po ponownym rozpoznaniu sprawy, organ pierwszej instancji orzekł o nadpłacie zaliczki alimentacyjnej za wskazany okres oraz o uznaniu tego świadczenia za nienależnie pobrane. Organ ten wskazał, że umieszczenie osoby uprawnionej w rodzinie zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w O. L. z dnia [...] r., sygn. akt. [...]. Wnioskodawczyni, zdaniem organu, świadoma była tego, że jej syn K. mieszka u dziadków, tam chodzi do szkoły i nie pozostaje na jej utrzymaniu, a pomimo tego wystąpiła o przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Strona zatem składając wniosek o to świadczenie, świadomie zataiła faktyczną sytuację rodzinną i dochodową, poprzez wskazanie syna K. w składzie rodziny.

Utrzymując w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Kolegium podzieliło stanowisko wyrażone w tej decyzji. Organ drugiej instancji podkreślił, że odwołująca się nigdy nie ujawniła organom okoliczności, iż miała ograniczoną władzę rodzicielską w stosunku do syna K. N. ani faktu, że od 2007 r. Mieszkał on u dziadków, którzy następnie zostali ustanowieni dla niego rodziną zastępczą. W oświadczeniu z dnia 30 listopada 2007 r. S. K. stwierdziła tylko, że syn K. mieszka u babci i chodzi tam do szkoły, przyjeżdża na weekendy, natomiast wskazała, iż ponosi ona koszty jego utrzymania. W trakcie wywiadu w dniu 5 grudnia 2007 r. pracownik socjalny stwierdził, że odwołująca się bardzo niechętnie udzielała jakichkolwiek informacji dotyczących jej sytuacji rodzinnej i o przyczynach przebywania jej najstarszego syna u jego dziadków. Składając powyższe oświadczenie, w którym nie ujawniła umieszczenia syna K. w rodzinie zastępczej, odwołująca świadomie zataiła faktyczną sytuację rodzinną i dochodową.

W tej sytuacji, jak wskazało Kolegium, zasadnie organ pierwszej instancji uznał, że odwołująca się nienależnie pobrała zaliczkę alimentacyjną, skoro świadczenie to zostało jej przyznane i wypłacona na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej odsyłając w sprawach nieuregulowanych do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, nakazuje ich stosowanie odpowiednie, a te przewidują w art. 30 ust. 8 zwrot należności łącznie z ustawowymi odsetkami, zaś w art. 30 ust. 9 możliwość umorzenia odsetek.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze