Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca), Protokolant Starszy referent Beata Basak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa po rozpatrzeniu odwołania J. B. reprezentowanego przez [...] M. S. na decyzję Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia [...]. znak: [...] w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.765,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu wskazało, że decyzją, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie , orzeczono o zwrocie przez J. B. należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.765,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Od powyższej decyzji odwołał się [...]. M. S. działający w imieniu J. B . Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości zarzucił:

1) decyzja nie określa osoby na rzecz której wypłacone zostały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie zawiera podstaw określenia wysokości kwoty wypłaconej na rzecz osób uprawnionych ani okoliczności uzasadniających wypłatę środków z funduszu alimentacyjnego wraz ze wskazaniem dowodów, o których mowa wart. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2) brak umorzenia postępowania egzekucyjnego z majątku dłużnika alimentacyjnego oraz brak stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, co skutkuje brakiem podstaw do wypłaty na rzecz uprawnionych świadczeń alimentacyjnych,

3) brak zapewnienia skarżącemu pełnego udziału w postępowaniu na etapie poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji, co stanowi przesłankę wznowienia postępowania,

4) brak doręczenia skarżącemu decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego pomimo tego, że decyzje takie mają bezpośredni wpływ na obowiązki skarżącego.

Skarżący podniósł również, że dłużnik alimentacyjny - nie mając wiedzy co do wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - nie ma możliwości wykazania swego stanowiska w sprawie, w tym udowodnienia wpłat świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych.

Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, iż sprawy dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, regulują przypisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 1a tej ustawy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, które są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. W myśl ust. 2 tegoż przepisu organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeni owego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze