Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym
Uzasadnienie strona 6/7

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (ust. 2).

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego (ust. 3).

Opisane wyżej zmiany stanu prawnego upoważniały organ I instancji do zmiany własnej decyzji przyznającej skarżącej bezterminową pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym poprzez zakreślenie terminu korzystania z tej pomocy, w sytuacji zakwalifikowania jej do którejkolwiek z kategorii osób wymienionych w § 3 ust. 2 rozporządzenia. W tym przypadku organ działałby jednak na zasadzie uznania administracyjnego, a zatem zasadność takiej zmiany winien w uzasadnieniu decyzji poprzeć szczegółową analizą sytuacji życiowej skarżącej. W razie zaś wykluczenia skarżącej z grona tych osób - stosownie do ust. 1 tego przepisu - zmiana taka byłaby natomiast konieczna. Prowadząc postępowanie w przedmiocie weryfikacji decyzji z dnia [...] października 2006 r. zasadniczą kwestią było zatem dokonanie rzetelnej analizy sytuacji życiowej skarżącej pod kątem tych kryteriów.

W ocenie Sądu postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez organy obu instancji w tym zakresie okazało się niewystarczające, co doprowadziło do wydania decyzji obu instancji z naruszeniem norm art. 7, art. 77 § 1, a także art. 107 § 3 k.p.a., w stopniu, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wątpliwości budzić może przede wszystkim stanowisko organów co do poprawy sytuacji bytowej skarżącej, a w konsekwencji również ocena tej sytuacji pod kątem możliwości uznania jej za "uzasadniony przypadek" w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia i pozostawienia przyznanej skarżącej pomocy w niezmienionej, bezterminowej formie. W szczególności niezrozumiały w tym kontekście jest argument organów, iż obecnie syn skarżącej O. S. nie wymaga stałej opieki. Z załączonego do akt sądowych orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Z. z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] (k. 38) nie wynika bowiem, że stan zdrowia małoletniego O. S. zmienił się od czasu wydania decyzji z dnia [...] października 2006 r. przyznającej skarżącej pobyt w mieszkaniu chronionym bezterminowo. Jest on bowiem niepełnosprawny od dnia [...] stycznia 2001 r., przy czym, choć w orzeczeniu tym wskazano, że nie wymaga on stałej lub długotrwałej opieki, to już stałe współdziałanie na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji uznano za konieczne. W aktach sprawy brak jest natomiast informacji, czy przed wydaniem tego orzeczenia powyższe wskazania różniły się.

Również kwestia możliwości aktywizacji zawodowej skarżącej nie została należycie wyjaśniona. Nie sposób bowiem wykluczyć tego, że trwająca nadal bezrobotność skarżącej nie wynika z braku chęci bądź należytych starań po jej stronie, lecz jedynie z trudnej sytuacji na rynku pracy (tym bardziej, że na podejmowanie takich starań skarżąca powoływała się w skardze). W aktach sprawy brak jest natomiast chociażby informacji, czy skarżąca jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym urzędzie pracy i czy przedstawiane jej były jakiekolwiek propozycje zatrudnienia.

Strona 6/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze