Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Osipuk Sędzia WSA Adam Matuszak (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia "[...]". nr "[...]" w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/3

Rada Miejska w "[...]" w dniu "[...]", powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., dalej jako: u.s.g.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), podjęła uchwałę nr "[...]" w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale istotne naruszenie przepisu art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewoda argumentował, że Rada Miejska, pomimo istniejącego obowiązku, nie określiła częstotliwości odbierania odpadów od właściciela nieruchomości. W kwestionowanej uchwale ustalono jedynie ilość odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości (§ 2) a w pozostałych kwestiach odwołano się do Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy "[...]", dlatego taka regulacja nie czyni zadość wymaganiom stawianym kwestionowanej uchwale przez art. 6r. ustawy. Organ nadzoru podkreślił, że podejmując akty prawa miejscowego, jaką niewątpliwie jest kwestionowana uchwała, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać postanowienia zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego określonego przez ustawodawcę do uregulowania przez gminę skutkuje ułomnością uchwały w stopniu znamionującym istotne naruszenie prawa i w efekcie uzasadniającym konieczność stwierdzenia nieważności takiego "niezupełnego" aktu w całości. Niezależnie od powyższego Wojewoda wskazał, iż postanowienia § 3 ust. 3 Załącznika Nr 1 do uchwały - Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie

"[...]" rażąco naruszają obowiązujące przepisy. Zgodnie z ww.

zapisem "Dostarczający odpady do PSZOK na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (...) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres: adres nieruchomości) przez administratora danych, którym jest prowadzący PSZOK. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. (...)." W ocenie organu nadzoru wymóg złożenia oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych nie znajduje oparcia w normie kompetencyjnej uprawniającej do podjęcia niniejszej uchwały, zawartej w art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, wymóg złożenia przez dostarczającego odpady pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może stanowić warunku przyjęcia odpadów do PSZOK.

Strona 1/3