Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1/
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Matuszak Sędziowie Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.) Sędzia WSA Piotr Chybicki Protokolant specjalista Jakub Borowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2015r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", "[...]" w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2/ orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia "[...]" wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta I. przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I. - na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1228 ze zm., dalej jako: u.p.o.u.a.) odmówiono przyznania J. W. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioskowanego na A. W., z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W uzasadnieniu podano, że wnioskodawczyni nie spełnia przesłanek do przyznania wnioskowanego świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej jeżeli dochód rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok świadczeniowy, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 725 zł. Przy czym w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego, natomiast w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był osiągany, jeżeli jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 9 ust. 3 i 4 u.p.o.u.a.). Na podstawie dołączonych do wniosku zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2013 oraz oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu złożonym przez wnioskodawczynię stwierdzono, że rodzina w roku 2013 uzyskała dochód w wysokości 15450,80 zł netto, na który składa się: dochód z pracy - 9393,28 zł netto, zgłoszony jako dochód utracony oraz dochód z pracy w wysokości 6057,52 zł netto, osiągany przez okres 4 miesięcy (wrzesień - grudzień 2013 r.), co daje miesięcznie kwotę 1514,38 zł. Po uwzględnieniu dochodu utraconego rodzina w 2013 roku uzyskała dochód miesięczny w kwocie 1514,38 zł, który w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi miesięcznie 757,19 zł i tym samym przekracza określone w ustawie kryterium dochodowe. W związku z powyższym odmówiono przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła J.W., podnosząc, iż organ błędnie wyliczył wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, gdyż nie uwzględnił jej faktycznych dochodów uzyskanych w roku 2013. Zdaniem odwołującej się dochód z pracy nie powinien być wyliczany za cały miesiąc wrzesień, a od dnia 15 września 2013r., zgodnie z datą rozpoczęcia nowej pracy. Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 14 września 2013r. wygasła jej umowa o pracę, którą rozwiązała za porozumieniem stron i od dnia 15 września 2013r. rozpoczęła pracę w nowej firmie. Tym samym nastąpiła ciągłość w zatrudnieniu i dochód za okres od stycznia do września 2013r. nie powinien być traktowany jako dochód utracony. Zaznaczyła przy tym, iż nie ma ustawowej definicji "dochodu utraconego", zaś w jej ocenie utrata dochodu wiąże się ze stałym lub czasowym jego brakiem, a w przypadku kilku źródeł dochodu - utraty jednego z nich. Tymczasem odwołująca się zarówno w roku 2013, jak i w roku obecnym uzyskuje dochód regularnie i posiada jedno źródło dochodu. W związku z powyższym, wskazana kwota powinna zostać jeszcze raz wyliczona i zweryfikowana.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze