skarg A. R., D. C., J. C., M. L., E. L., D. L., W. S. oraz T. S. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic 1/ odrzuca skargi w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; 2/ w pozostałej części skargi oddala.
Sentencja

Dnia 14 sierpnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.) Sędzia WSA Irena Szczepkowska Protokolant Grzegorz Knop po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2009 roku sprawy ze skarg A. R., D. C., J. C., M. L., E. L., D. L., W. S. oraz T. S. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania nazw ulic 1/ odrzuca skargi w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; 2/ w pozostałej części skargi oddala.

Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 28 sierpnia 2008 r. Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę nr XXIII/217/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gietrzwałd. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i weszła w życie w dniu 1 listopada 2008 r.

Po dacie jej publikacji mieszkańcy wsi Gietrzwałd zwrócili się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o stwierdzenie nieważności uchwały. Podnieśli, że przy uchwalaniu zaskarżonego aktu miały miejsce uchybienia proceduralne polegające m.in. na tym, że z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Rada Sołecka nie będąca podmiotem do tego uprawnionym.

Dnia 12 grudnia 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wniósł do tutejszego sądu skargę na powyższą uchwałę.

Uchwałą z dnia 30 grudnia 2008 r. nr XXVII/272/2008, Rada Gminy Gietrzwałd zmieniła swoją uchwałę z dnia 28 sierpnia 2008 r. w ten sposób, że skreśliła nazwy ulic: Mazurska, Poprzeczna, Krótka i Warmińska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wyrokiem z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 18/09, stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Gietrzwałd nr XXIII/217/2008 w sprawie nadania nazw ulic w części dotyczącej nadania ulicom nazw: Mazurska, Poprzeczna, Krótka i Warmińska. Wyrok ten jest prawomocny.

W dniu 3 marca 2009 r. uchwałę nr XXIII/217/2008 zaskarżyli: A.R. D.C., J.C., M.L., E.L., D.L., W.S. i T.S. Zarzucili, że przedmiotowa uchwała została podjęta wbrew woli mieszkańców wsi. Podnieśli, że Sołtys wsi Gietrzwałd, bez uprzedniego informowania i uzyskania akceptacji zebrania mieszkańców sołectwa, wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie nazw ulicom. Powyższym naruszył § 14 pkt 3 Statutu Sołectwa, zgodnie z którym Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców. Dodali też, że w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 17 marca 2008 r. wójt oświadczył, że wobec negatywnego wyniku głosowania w sprawie nadania nazw ulicom, nie będą podejmowane działania w tym kierunku. Pomimo stanowiska mieszkańców, Sołtys ponowił wniosek do Rady Gminy, czym naruszył § 5 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa. Skarżący zarzucili ponadto, że przedmiotowa uchwała nie była ogłoszona zwyczajowo w wydawanym przez organ samorządowy dwutygodniku oraz w innej formie ogólnodostępnej dla mieszkańców. O wejściu w życie uchwały mieszkańcy dowiedzieli się po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Gietrzwałd wniosła o jej oddalenie. Wskazała, że art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), dalej jako u.s.g., nie wymaga podejmowania uchwał przez Zebranie Wiejskie w sprawie objętej zaskarżoną uchwałą. Stwierdziła, że o pracach nad tą uchwałą mieszkańcy zostali poinformowani w listopadzie 2007 r., wobec czego mieli możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Wskazała też na okoliczności, które zdaniem tego organu uzasadniały podjęcie spornej uchwały. Pełnomocnik Gminy Gietrzwałd podniósł ponadto, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżących.

Strona 1/3