Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Sentencja

Dnia 2 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Glabas (spr.) Sędziowie sędzia WSA Bogusław Jażdżyk sędzia WSA Piotr Chybicki Protokolant specjalista Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" r., nr "[...]", Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wydaną przez Inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, działającego z upoważnienia Wójta Gminy, z dnia "[...]" r., odmawiającą przyznania A. S. (dalej jako: "skarżąca") zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Organ II instancji uznał, że decyzja organu I instancji jest prawidłowa i nie narusza postanowień ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, dalej jako: "u.ś.r.") Potwierdził prawidłowość wyliczenia dochodu rodziny i przekroczenie kryterium dochodowego ustalonego dla czteroosobowej rodziny. Wskazał, że w skład rodziny skarżącej wchodzi jej mąż oraz dwaj synowie. Ustalił, że w okresie od dnia 9 listopada 2017 r. do 5 czerwca 2018 r. skarżąca była zarejestrowana jako bezrobotna i pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Od dnia 6 grudnia 2017 r. do 5 czerwca 2018 r. odbywała staż w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a od dnia 6 czerwca 2018 r. podjęła zatrudnienie w tej spółce. Uwzględniono, że za miesiąc lipiec 2018 r. skarżąca uzyskała dochód w wysokości 2.928,47 zł netto, w tym 1883,61 zł wynagrodzenia zasadniczego i 1044,86 zł nagrody jednorazowej. Odnosząc się do zarzutów odwołania, Kolegium wyjaśniło, że organ I instancji prawidłowo przyjął do wyliczeń całość wynagrodzenia otrzymanego przez stronę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Podał, że z art. 3 pkt 1 u.ś.r. nie wynika, aby za dochód nie powinna zostać uznana, obok wynagrodzenia, także kwota uzyskanej jednorazowo nagrody. W definicji tej nie ma podziału na dochód miesięczny będący stałym elementem wynagrodzenia oraz część zmienną wynagrodzenia, to jest np. premię miesięczną, czy jednorazową nagrodę. Jednocześnie Kolegium podniosło, że kwota nagrody nie stanowi utraty dochodu w rozumieniu u.ś.r.

W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarżąca wniosła o jej uchylenie. Wskazała, że organ nakazał jej przedłożyć zaświadczenie o zarobkach za miesiąc lipiec, ponieważ umowa o pracę zawarta została 6 czerwca 2018 r. Podkreśliła, że umowa o pracę określa wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1883,61 zł netto i takie wynagrodzenie otrzymuje co miesiąc. Przyznana w lipcu 2018 r. nagroda była uznaniowa i jednorazowa.

W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w treści zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2107ze zm.) oraz art. 133 § 1, art. 134 § 1 w zw. z art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej jako: "p.p.s.a."), sąd administracyjny dokonuje kontroli zaskarżonego aktu pod względem zgodności z prawem, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi, na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie jego wydania. Wzruszenie zaskarżonego rozstrzygnięcia może mieć miejsce w sytuacji, gdy przedmiotowa kontrola wykaże naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Oznacza to, że wzorcem kontroli są przepisy prawa mające w sprawie zastosowanie, a nie inne decyzje wydawane w podobnych sprawach. Badaniu w postępowaniu sądowym podlega prawidłowość zastosowania przez organy administracji publicznej przepisów prawa w odniesieniu do istniejącego w sprawie stanu faktycznego oraz trafność zastosowanej wykładni tych przepisów. Sąd administracyjny nie rozstrzyga o uprawnieniach, czy też obowiązkach, a jedynie może uchylić zaskarżony akt lub czynność lub stwierdzić ich nieważność w przypadkach wskazanych w ustawie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze