Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Uzasadnienie strona 3/3

Zatem art. 5 ust. 4b u.ś.r. służy przede wszystkim ustaleniu rzeczywistej miesięcznej wysokości dochodu członka rodziny w okresie, na które ustalane jest prawo do świadczeń, w przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na skutek uzyskania dochodu, w rozumieniu art. 3 pkt 24 u.ś.r. Stosownie do brzmienia art. 5 ust. 4b u.ś.r. uwzględnieniu podlega dochód za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczeń. Zgodnie z art. 3 pkt 24 lit. c u.ś.r. uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W myśl tego unormowania uzyskania dochodu nie można utożsamiać tylko z zatrudnieniem, ale z faktycznym osiągnięciem dochodu z tego tytułu. W związku z tym, miesiąc uzyskania pierwszych poborów jest miesiącem, w którym następuje uzyskanie dochodu. W rozpatrywanym przypadku skarżąca w skardze podała, że organ I instancji kazał jej przedłożyć zaświadczenie o zarobkach za miesiąc lipiec, gdyż umowę o pracę zawarła w czerwcu. Przy czym z akt sprawy nie wynika kiedy skarżąca otrzymała pierwsze pobory z tytułu zatrudnienia - czy z góry, czy za przepracowany miesiąc, co jest powszechnie praktykowane. Z akt sprawy wynika, że w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (2017r.) skarżąca była osobą bezrobotną. Od 6 grudnia 2017 r. do 5 czerwca 2018 r. odbywała staż u pracodawcy, który ją zatrudnił na umowę o pracę z dniem 6 czerwca 2018 r. Jeżeli pierwsze pobory z tego tytułu uzyskała w lipcu 2018 r., to za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu musi być uznany sierpień 2018 r.

Niezależnie od powyższego, uwzględnić należy, że w rozpatrywanym przypadku skarżąca wnioskowała o prawo do świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019 r., tj. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. Zgodnie z wolą ustawodawcy prawo do świadczeń jest ustalane na okres roczny (art. 3 pkt 10 u.ś.r.), w oparciu o rzeczywiście osiągnięty przeciętny miesięczny dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (art. 3 pkt 2a u.ś.r.), jeżeli dochód nie został utracony po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nie nastąpiło w tym czasie uzyskanie dodatkowego dochodu. Co do zasady uwzględnieniu podlega średni miesięczny dochód. W przypadku dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustawodawca do obliczeń nakazuje przyjęcie dochodu z jednego konkretnego miesiąca, zastrzegając, że ma być on uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczeń. W wyroku z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt I OSK 668/17 (publ. na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że ze zwrotu "jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia" wynika wymóg kontynuacji uzyskanego dochodu, wynikający z konieczności urealnienia dochodu rodziny w dniu ustalania prawa do świadczenia. W związku z tym, uwzględnieniu może podlegać dochód powtarzający się co miesiąc o charakterze trwałym. W ocenie składu orzekającego, skoro ustawodawca nakazał przyjęcie do obliczeń dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tylko z jednego konkretnego miesiąca, zastrzegając, że ma być on uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczeń, to weryfikacji podlega nie tylko to czy dochód jest kontynuowany z tego samego tytułu, tzn., że członek rodziny otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za pracę u tego samego pracodawcy, ale rozważeniu podlega też, czy dające się wyodrębnić składniki uzyskanego wynagrodzenia mają charakter trwały. Takie rozumowanie pozwala dopiero na ustalenie, jakie dochody członek rodziny może uzyskiwać w przybliżeniu, czyli realnie w okresie przyszłym, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń. Jeżeli tak jak w niniejszej sprawie pracodawca zastrzegł w zaświadczeniu, że przyznał skarżącej w lipcu jednorazową nagrodę w kwocie 1044,86 zł, to dochód ten nie podlegał zaliczeniu, gdyż nie był uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane było prawo do świadczeń rodzinnych.

Z podanych wyżej powodów, skargę jako uzasadnioną należało uwzględnić i orzec jak w wyroku, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ administracji jest związany wyrażoną oceną prawną, zgodnie z art. 153 p.p.s.a. W sprawie istotnym jest w pierwszej kolejności ustalenie, kiedy skarżąca uzyskała pierwsze pobory w związku z zatrudnieniem, w celu ustalenia dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu oraz czy dochód ten jest uzyskiwany w okresie , na który ustalane jest prawo do świadczenia.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze