Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Lipiński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Irena Szczepkowska Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk Protokolant Grzegorz Knop po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej - Rady Miejskiej na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2. zasądza od Wojewody na rzecz Gminy Miejskiej kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. orzeka, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie strona 1/4

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że uchwałą Nr LIX/303/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Kętrzynie postanowiła odwołać radnego E. K. z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Dnia 4 lutego 2010 r. Wojewoda na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność wspomnianej uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie.

W uzasadnieniu zajętego stanowiska Wojewoda stwierdził, że organ stanowiący gminy podejmując przedmiotową uchwałę zobowiązany był działać w granicach prawa, w tym ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów prawa miejscowego, którego źródłem w rozpatrywanej sprawie jest Statut Miasta Kętrzyna z dnia 23 stycznia 2003 r. Organ podniósł, że statut miasta jest źródłem prawa miejscowego o szczególnym charakterze, co powoduje że uchwały sprzeczne z jego przepisami są nieważne i niezbędne jest wyeliminowanie ich z obrotu prawnego. Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Miasta Kętrzyna projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który po zaopiniowaniu przez radcę prawnego urzędu, co do zgodności z prawem kieruje go do komisji problemowo właściwej celem zaopiniowania, a do pozostałych komisji problemowych do zapoznania się, przy czym w przypadku projektów uchwał zgłaszanych przez komisje rady, kluby radnych, radnych i mieszkańców wymagają one wyrażenia pisemnej opinii Burmistrza o projekcie uchwały.

W efekcie Wojewoda w zaskarżonym rozstrzygnięciu stwierdził, że skoro projekt uchwały oraz wniosek o zmianę porządku obrad został zgłoszony i przyjęty na LIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, to zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem statutu, wymagał pisemnej opinii Burmistrza Miasta, której nie uzyskano, co stanowiło istotne naruszenie o charakterze proceduralnym i stało się podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wojewoda stwierdził również, że treść § 14 ust. 10 Statutu Miasta Kętrzyna, nie zwalnia z konieczności uzyskania pisemnej opinii Burmistrza Miasta o projekcie, bowiem przepis § 26 ust. 3 nie przewiduje żadnych wyłączeń.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wywiodła Gmina Miejska Kętrzyna (działając przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie) - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/321/10 z dnia 2 marca 2010 r., zarzucając zaskarżonemu rozstrzygnięciu rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, art. 20 ust. 1a, art. 18a ust. 1, a w konsekwencji art. 19 ust. 4 w związku z ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także niewłaściwe zastosowanie § 26 ust. 3 i § 14 ust. 10 Statutu Rady Miasta Kętrzyna z dnia 23 stycznia 2003 r.

Z uwagi na wskazane naruszenia skarżąca gmina wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego oraz obciążenie Wojewody kosztami postępowania.

Strona 1/4