Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie likwidacji Bursy Międzyszkolnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sędzia WSA Sędzia WSA Janina Kosowska Tadeusz Lipiński Adam Matuszak (Spr.) Protokolant Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2005 r. sprawy ze skargi Powiatu D. - Przewodniczącego Zarządu Powiatu. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie likwidacji Bursy Międzyszkolnej -oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr "[...]", Wojewoda, powołując się na art. 79 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), stwierdził nieważność uchwały nr "[...]" Rady Powiatu D. z dnia 28 lutego 2005 r., w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w D. przy ulicy G. z dniem 31 sierpnia 2005 r., z powodu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 59 ust. l w związku z art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2002 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem "szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. l a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Przepisy ust I - 4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego." Z powyższego jednoznacznie wynika, że zawiadomienie o likwidacji publicznej placówki oświaty powinno być skierowane do rodziców dzieci korzystających z placówki objętej zamiarem likwidacji. Nie wystarczy takiej informacji podać do wiadomości publicznej, jak to regulują inne ustawy w odniesieniu do innych placówek. Ustawa o systemie oświaty wymaga powiadomienia rodziców dzieci korzystających z usług likwidowanej placówki, choć nie określa formy tego zawiadomienia. Nie ulega jednak wątpliwości, iż powinna być to informacja wyraźnie adresowana do tej grupy osób, a nie sama możliwość zapoznania się przez te osoby z daną informacją. Nie może więc być uznany za wystarczający w tym aspekcie fakt wywieszenia treści przedmiotowej uchwały na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w gablocie mieszczącej się w siedzibie placówki objętej zamiarem likwidacji oraz umieszczenie stosownej informacji na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w D.

Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr "[...]", Rada Powiatu D., na podstawie art. 85 ust. l ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, powierzając wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu D.

W uzasadnieniu skargi skarżący wywodzi, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Wojewody w tej sprawie. Zdaniem Zarządu Powiatu, uchwała Nr "[...]", nie narusza rażąco prawa. Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Bursy, a także opublikowana na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w D.

Strona 1/3