Orzeczenia NSA

II SA/Ol 381/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-07-21

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sędzia WSA Sędzia WSA Janina Kosowska Tadeusz Lipiński Adam Matuszak (Spr.) Protokolant Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2005 r. sprawy ze skargi Powiatu D. - Przewodniczącego Zarządu Powiatu. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie likwidacji Bursy Międzyszkolnej -oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda


Uzasadnienie

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr "[...]", Wojewoda, powołując się na art. 79 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), stwierdził nieważność uchwały nr "[...]" Rady Powiatu D. z dnia 28 lutego 2005 r., w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w D. przy ulicy G. z dniem 31 sierpnia 2005 r., z powodu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 59 ust. l w związku z art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2002 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem "szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. l a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Przepisy ust I - 4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego." Z powyższego jednoznacznie wynika, że zawiadomienie o likwidacji publicznej placówki oświaty powinno być skierowane do rodziców dzieci korzystających z placówki objętej zamiarem likwidacji. Nie wystarczy takiej informacji podać do wiadomości publicznej, jak to regulują inne ustawy w odniesieniu do innych placówek. Ustawa o systemie oświaty wymaga powiadomienia rodziców dzieci korzystających z usług likwidowanej placówki, choć nie określa formy tego zawiadomienia. Nie ulega jednak wątpliwości, iż powinna być to informacja wyraźnie adresowana do tej grupy osób, a nie sama możliwość zapoznania się przez te osoby z daną informacją. Nie może więc być uznany za wystarczający w tym aspekcie fakt wywieszenia treści przedmiotowej uchwały na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w gablocie mieszczącej się w siedzibie placówki objętej zamiarem likwidacji oraz umieszczenie stosownej informacji na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w D.

Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr "[...]", Rada Powiatu D., na podstawie art. 85 ust. l ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, powierzając wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu D.

W uzasadnieniu skargi skarżący wywodzi, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Wojewody w tej sprawie. Zdaniem Zarządu Powiatu, uchwała Nr "[...]", nie narusza rażąco prawa. Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Bursy, a także opublikowana na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w D.

Przepis art. 59 ust l w związku z art. 59 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie określa formy zawiadamiania o zamiarze likwidacji placówki. Informacja wywieszona na tablicach ogłoszeń w Bursie i Starostwie dotarła do adresata, tj. rodziców uczniów. W ocenie skarżącego, powiadomienie zainteresowanych o zamiarze likwidacji placówki było skuteczne i terminowe. Przemawia za tym fakt, że w dniu 22 lutego 2005 roku Zarząd Powiatu wystosował pismo polecone (znak "[...]"), za potwierdzeniem odbioru, do dyrektora Bursy Międzyszkolnej w D. - G. M., w którym poinformowano o zamiarze likwidacji, zobowiązując jednocześnie dyrektora do poinformowania o zaistniałym fakcie wszystkich wychowanków i pracowników Bursy. O tym, że taka informacja została przekazana świadczy obecność pracowników i wychowanków Bursy na sesji Rady Powiatu, na której uchwała była podjęta. Wynika z tego, że informacja została skierowana do zainteresowanych osób w sposób skuteczny, dający możliwość wcześniejszego zapoznania się z zamiarem likwidacji. Jeżeli nawet Wojewoda stwierdził jakieś naruszenie wyżej wymienionego przepisu, to naruszenie to nie jest rażące i nie powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Powiatu, zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Zdaniem skarżącego, nieuzasadnione uniemożliwienie likwidacji Bursy, powoduje nieprawidłowości w gospodarowaniu budżetem Powiatu.

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

Odpowiadając na skargę Wojewoda podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o jej oddalenie. Nadto wskazał, iż unieważniając przedmiotową uchwałę nie badał zasadności motywów likwidacji danej placówki, a jedynie wadliwy sposób jej przeprowadzania, polegający na niedopełnieniu przez organ prowadzący obowiązku powiadomienia o likwidacji placówki rodziców uczniów w taki sposób, by informacja ta bezpośrednio do nich dotarła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy wskazać, iż zgodnie z art. l § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd sprawuje kontrolę w zakresie swojej właściwości pod względem zgodności z prawem, tj. posługuje się wyłącznie kryterium legalności. Granice kryterium legalności sprawiają więc, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie może wkraczać w ocenę celowości czy słuszności działań administracji, m.in. przy podejmowaniu uchwał przez organy powiatu.

Skarga w niniejszej sprawie nie może być uwzględniona albowiem zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody znajduje oparcie w powołanych w nim przepisach prawa. W szczególności należy zgodzić się ze stanowiskiem Wojewody, iż objęta zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała Rady Powiatu D. z dnia 28 lutego 2005 r., w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej, podjęta została z naruszeniem art. 59 ust. l w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2002 r. , Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.).

Przepis ust. 5 art. 59 nałożył na jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą publiczną placówkę oświaty obowiązek stosowania przy likwidacji tej placówki odpowiednio przepisu art. 59 ust. l, mówiącego o zasadach likwidacji szkoły publicznej.

Zgodnie z treścią tego przepisu "szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. la i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu". Przepisy ust I - 4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego."

Z treści art. 59 ust. l ustawy o systemie oświaty jednoznacznie więc wynika, że zawiadomienie o zamiarze likwidacji publicznej placówki oświaty, jaką jest Bursa Międzyszkolna, powinno być skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do placówki objętej zamiarem likwidacji. Nie wystarczy takiej informacji podać do wiadomości publicznej, jak to regulują inne ustawy w odniesieniu do likwidacji innych placówek. Ustawa o systemie oświaty wymaga natomiast powiadomienia rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w likwidowanej placówce, choć nie określa formy tego zawiadomienia. Nie ulega jednak wątpliwości, iż powinna to być informacja wyraźnie adresowana do tej grupy osób, a nie sama możliwość zapoznania się przez te osoby z daną informacją na podstawie prowadzonej debaty publicznej. Nie może więc być uznana za wystarczającą w tym aspekcie podnoszona w skardze okoliczność, że sprawa likwidacji Bursy była powszechnie znana albowiem treść uchwały została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Bursy, a także opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w D. Także nie spełnia ustawowego wymogu fakt, że o zamiarze likwidacji Bursy zawiadomiony został jej dyrektor i zobowiązano go do poinformowania o tym wszystkich wychowanków i pracowników. Również okoliczność, iż sprawa zamiaru likwidacji Bursy była przedmiotem obrad Rady Powiatu, a w sesji na której podjęto zaskarżoną uchwałę uczestniczyli jako obserwatorzy i zainteresowani pracownicy i wychowankowie tej placówki, nie zmienia faktu naruszenia ustawowego przepisu.

Z art. 59 ust. l jednoznacznie zatem wynika, iż zawiadomienie o likwidacji publicznej placówki oświaty- Bursy Międzyszkolnej - powinno być skierowane do rodziców uczniów korzystających z usług tej placówki, tym bardziej, że jak słusznie wskazał Wojewoda, nie wszystkie osoby tam przebywające są osobami pełnoletnimi i zamieszkałymi na stałe w granicach Powiatu D.

Wskazać nadto należy, że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody nie kwestionuje zasadności likwidacji wskazanej placówki publicznej prowadzonej przez Powiat ze względów ekonomicznych, a jedynie wadliwy tryb przeprowadzenia tej likwidacji. Wojewoda trafnie wskazał na naruszenie przez Powiat ustawowego wymogu likwidacji publicznej placówki oświatowej, określonego art. 59 ust. l w zw. z ust. 5 ustawy o systemie oświaty, polegające na niedopełnieniu przez organ prowadzący obowiązku powiadomienia o likwidacji placówki rodziców dzieci w taki sposób, by informacja o likwidacji oraz możliwości kontynuacji zajęć bezpośrednio do nich dotarła.

Naruszenie tego ustawowego wymogu stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały, nr "[...]", Rady Powiatu D. z dnia 28 lutego 2005 r. przez organ nadzoru, w trybie art. 79 ust. l ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, że "uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru". W niniejszej sprawie zaskarżona uchwała jest niewątpliwie sprzeczna z prawem, a orzeczenie organu nadzoru wskazuje na nie budzącą wątpliwości podstawę prawną, nadto zostało właściwie i wyczerpująco uzasadnione.

Z tych przyczyn, skarga, z mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), podlega oddaleniu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda

Szukaj inne orzeczenia NSA: