Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej:
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Sędziowie sędzia WSA Ewa Osipuk (spr.) sędzia WSA Adam Matuszak Protokolant referent Małgorzata Gaida po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - ust. 1, w zakresie dotyczącym sformułowania: "za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu", - ust. 2, - ust. 3.

Uzasadnienie strona 1/4

Rada Gminy Gietrzwałd w dniu 15 marca 2018 r. podjęła uchwałę

NR XXXVI/355/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd.

W skardze, złożonej na powyższą uchwałę do tut. Sądu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wniósł o stwierdzenie jej nieważności w części obejmującej: § 2 ust. 1 uchwały, w zakresie dotyczącym sformułowania: "za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu" oraz § 2 ust. 2 i § 2 ust. 3 uchwały.

Zaskarżonej uchwale organ nadzoru zarzucił rażące naruszenie prawa, art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.). Podniósł, iż ustawodawca w tym przepisie wskazał, że ustalona przez radę gminy opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć (ewentualnie może być niższa). Oznacza to, że opłata może być naliczana za każdą pełną godzinę, a nie za godzinę rozpoczętą, jak to wynika z postanowień § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

Ponadto, w ocenie organu nadzoru, postanowienia, zawarte w § 2 ust. 2 uchwały rozstrzygające o sposobie ustalania wysokości miesięcznej opłaty, zostały podjęte z naruszeniem delegacji ustawowej z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który to przepis upoważnia radę gminy jedynie do ustalania wysokości opłat. Wszelkie zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo oświatowe oraz § 10 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r/ w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), powinny zostać uregulowane w statucie przedszkola.

Wojewoda zakwestionował również postanowienia § 2 ust. 3 ww. uchwały Rady Gminy Gietrzwałd, zarzucając, że naruszają one normę kompetencyjną, ustanowioną w art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz inne postanowienia tego artykułu. Waloryzacja opłaty następuje bowiem nie z mocy uchwały, lecz z mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, o czym stanowią przepisy art. 52 ust. 4 - 7 ustawy. Ponadto, określona w ustawie waloryzacja dotyczy stawki maksymalnej opłaty za korzystanie ze świadczeń wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, tj. górnej granicy stawki, w zakresie której rada gminy jest władna ustalić wysokość odpłatności za korzystanie ze świadczeń z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, a nie stawki ustalonej przez radę gminy w uchwale. W konsekwencji, w ocenie organu nadzoru, Rada Gminy nie była upoważniona do stanowienia o waloryzacji opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Strona 1/4