Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. Sędzia WSA Teresa Cisyk Protokolant st. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 marca 2010 r. sprawy ze skargi K. H. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...], nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u K. H. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby układu ruchu, wywołanej sposobem wykonywania pracy, pod postacią przewlekłego zapalenia ścięgna i jego panewki (w obrębie stawu łokciowego lewego) oraz okołostawowego zapalenia lewego barku, wymienionych w pozycji 19.1 i 19.4 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869). W uzasadnieniu wskazując, iż decyzja wydana została w oparciu o ostateczne orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. z dnia 2 lipca 2009 r., nr [...], organ powołał jako podstawę prawną jej podjęcia § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r., w zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P 23/7 (Dz. U. Nr 116, poz. 740) uchylającym z dniem 3 lipca 2009 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania, podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). Odwołując się do dokonanych w toku postępowania ustaleń wyjaśnił, iż K. H. w okresach od 6 września 1979 r. do 30 stycznia 2004 r. oraz od 1 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.-tj. do czasu przejścia na świadczenie emerytalne, pracowała w A w O. Od dnia 1 grudnia 2004 r. zatrudniona była jako operator suwnicy, a jej stanowisko pracy zlokalizowane było w kabinie sterowniczej i w zależności od rodzaju obsługiwanej suwnicy znajdowało się od 5 do 10 metrów nad powierzchnią podłogi w hali produkcyjnej. Powierzone w zakresie tego stanowiska obowiązki, cechujące się powtarzalnością wykonywanych ruchów, strona wykonywała w pozycji siedzącej, pochylonej tułowiem ku przodowi z równoczesną ręczną obsługą nastawników dźwigowych i kołowych. Organ wskazał, iż stwierdzenie choroby zawodowej wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek w postaci: wystąpienia w środowisku pracy czynnika szkodliwego, rozpoznania u pracownika choroby wymienionej w wykazie chorób zawodowych oraz istnienia związku przyczynowego pomiędzy czynnikiem szkodliwym, a rozpoznaną chorobą. W związku z podejrzeniem u K. H. wystąpienia choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia ścięgna i jego pochewki stawu łokciowego lewego oraz przewlekłego zapalanie okołostawowego stawu barkowego, strona została skierowana przez lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w O. na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z/s w K. Po przeprowadzeniu badań lekarskich ośrodek ten wydał orzeczenie z dnia 30 września 2008 r., nr [...], o braku podstaw do rozpoznania wskazanej choroby zawodowej. Na skutek odwołania wniesionego przez stronę od wydanego orzeczenia lekarskiego, brak podstaw do rozpoznania choroby zawodowej układu ruchu we wskazanej postaci stwierdził również, orzeczeniem z dnia 2 lipca 2009 r., nr [...], Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. Organ wskazał, iż badania przeprowadzone przez jednostkę orzeczniczą II stopnia, jak również analiza dokumentacji medycznej potwierdziły wystąpienie u strony jedynie wielostanowej choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, która nie jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Z tego tez względu w jego ocenie brak było podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Organ zaznaczył ponadto, że przed wydaniem decyzji K. H. miała możliwość zaznajomienia się z materiałem dowodowym. Korzystając z tego uprawnienia oświadczyła, że nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny