Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi G. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Leśnicy z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz skarżącej G. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2007r., G. M. wystąpiła do Burmistrza Leśnicy o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego wliczanego do pracowniczego stażu pracy, podając, że wniosek dotyczy okresu pracy od dnia 27 września 1989 r. do dnia 31 marca 2002 r. w gospodarstwie rolnym położonym w Z. przy ul. [...], będącym własnością A. i G. M. i wyjaśniając, iż zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia w zakładzie pracy. Do wniosku dołączyła kserokopię odpisu z Księgi Wieczystej z dnia 11 stycznia 1995 r., z którego wynika, że gospodarstwo o pow. 1,04 ha wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem A. M. na podstawie umowy sprzedaży 27 listopada 1989 r. oraz kserokopię wypisu z rejestru gruntów z dnia 4 stycznia 1990 r. potwierdzające posiadanie przez w/w osoby tytułu prawnego do tejże nieruchomości. Analogiczny wniosek złożył również A. M.

Oba wnioski Burmistrz Leśnicy rozstrzygnął jednym postanowieniem z dnia [...], nr [...], wydanym na podstawie art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., którym odmówił wnioskodawcom wydania zaświadczenia o treści żądanej przez strony. W uzasadnieniu organ podniósł, że pismem z dnia 26 lipca 2007 r. poinformował strony, iż Urząd Miejski nie dysponuje dokumentami umożliwiającymi wydanie zaświadczenia o żądanej treści, wskazując, że w posiadaniu Urzędu są "jedynie informacje o powierzchni gospodarstwa oraz dokumenty o opłacaniu podatku rolnego, co nie jest jednoznaczne z prowadzeniem gospodarstwa bądź pracą w tym gospodarstwie". Ponadto poinformowano strony, że w celu otrzymania stosownego zaświadczenia należy spełnić przesłanki art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy i na tę okoliczność przedstawić dwóch świadków zamieszkałych w tym czasie na terenie położenia gospodarstwa rolnego. Uzasadniając odmowę wydania zaświadczenia organ podniósł, że wobec nieprzedstawienia świadków nie przeprowadzono postępowania dowodowego w tym zakresie. Następnie organ wskazał, iż pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. G. i A. M. ponownie zwrócili się z wnioskiem o wydanie wspomnianych zaświadczeń, jednakże organ uznał, że wniosek ten "nie posiadał waloru dokumentu ze względu na brak podpisów", stąd pismem z dnia 17 stycznia 2008r. organ dokonał jego zwrotu. W dalszej części uzasadnienia organ podał, iż w okresie od 25 kwietnia 1992 r. do 1 kwietnia 1997 r. A. M. figurował w ewidencji pod nr 291 jako prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Z. ul. [...]. Organ dodał, że osoby będące właścicielami gospodarstw i pracujące w rolnictwie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu, stąd możliwe jest uzyskanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stosownego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu i opłacaniu składek. W końcowej części uzasadnienia organ stwierdził, iż nie posiada jakichkolwiek dokumentów, nie prowadzi ewidencji ani też rejestrów umożliwiających wydanie zaświadczenia o treści zgodnej z żądaniem stron.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze