Sprawa ze skargi M. R. - R. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. R. - R. na czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kosztów przechowywania broni w depozycie Policji 1) uchyla zaskarżoną czynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżona czynność nie podlega wykonaniu, 3) zasądza od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu na rzecz skarżącej M. R. - R. kwotę 457 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6319 Inne o symbolu podstawowym 631
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/10

W niniejszej sprawie skarga wniesiona została na czynność, Opolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Opolu, polegającą na wystosowaniu do strony wezwania do uiszczenia opłaty za przechowywanie broni w depozycie policyjnym, wyrażonego w piśmie z dnia [...], nr [...], określającym wysokość zobowiązania M. R. -R. z tytułu opłaty w wysokości 1/3 całości kosztów tj. w kwocie 3531,46 zł i wzywającym zobowiązaną do jej uregulowania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie przed organami administracji publicznej, które miało następujący przebieg:

W dniu 13 maja 1996 r. A. R. przekazała do depozytu policyjnego dwie sztuki broni, po zmarłym mężu, M. R., typu: [...] i [...].

Pismem z dnia 2 sierpnia 2002 r., Sąd Rejonowy w O., Wydział I Cywilny, w związku z prowadzeniem sprawy o dział spadku po M. R., zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu o podanie aktualnej należności za przechowywanie broni oraz podanie warunków, na których może ona zostać wydana.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 21 sierpnia 2002 r. poinformowano Sąd, że na dzień 21 sierpnia 2002 r. opłata za depozyt broni wynosi 2200,56 zł. Wskazano też, że broń ta, po uiszczeniu opłaty, może zostać wydana z depozytu osobie, która zostanie prawnym właścicielem i uzyska pozwolenie na tego typu broń lub będzie mogła zbyć broń osobie posiadającej zaświadczenie uprawniające do jej nabycia.

Pismem z dnia 1 lipca 2003 r. Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zwrócił się do M. R.- R. o zgłoszenie się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, celem załatwienia formalności związanych z pozwoleniem na posiadanie broni po M. R.

Pismo takie wystosowano również do E. R.

Następnie, pismem z dnia 5 listopada 2008 r., Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wystąpił do Sądu Rejonowego w O. o przesłanie odpisu postanowienia w sprawie nabycia spadku po M. R.

W odpowiedzi, do organu przesłane zostało postanowienie Sądu Rejowego w O. z dnia 8 listopada 1996 r., stwierdzające nabycie spadku po M. R., przez A. R., M. R. oraz E. R., w 1/3 części każda.

W dniu 16 grudnia 2008 r., Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, wystosował do M. R. - R. pismo, w którym poinformował ją o tym, iż od dnia 13 maja 1996 r. w depozycie policyjnym znajdują się dwie sztuki broni złożonej przez nią po zmarłym mężu M. R. Z tego też powodu na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537) wezwał do odbioru broni z depozytu. Organ pouczył adresatkę, że niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania będzie podstawą do złożenia do Sądu wniosku o jego likwidację. Jednocześnie też, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) wskazał, że koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba deponująca, a w przypadku nieuregulowania należności sprawa będzie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6319 Inne o symbolu podstawowym 631
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji