Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - spr. Protokolant st. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 września 2010 r. sprawy ze skargi P. L. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego stanowi decyzja Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], Nr [...], który działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071), zwanej dalej K.p.a., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o braku podstaw do stwierdzenia u P.L. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wymienionej w pozycji 18.1 wykazu chorób zawodowych.

Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym.

Skarżący P.L., zamieszkały w dacie skierowania na badania w miejscowości K. (województwo [...]) skierowany został przez lekarza medycyny na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w K. Poradnia Chorób Zawodowych w S., orzeczeniem lekarskim z dnia 8 maja 2009 r., Nr [...], stwierdził brak podstaw do rozpoznania u skarżącego choroby zawodowej wymienionej w punkcie 18.1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych to jest alergicznego kontaktowego zapalenia skóry pochodzenia zawodowego. Orzeczenie zawierało wymagane pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne badanie. Skarżący nie złożył takiego wniosku.

Decyzją z dnia [...], Nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u P.L. choroby zawodowej w postaci alergicznego kontaktowego zapalenia skóry pochodzenia zawodowego, a wymienionej w pozycji 18.1 wykazu chorób zawodowych.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że P.L. zatrudniony był przez okres około 40 lat t,j. od 1 września 1969 r. do 31 marca 2009 r. na stanowiskach piekarza piecowego, zajmując się formowaniem bochenków chleba, wkładaniem ich do pieca oraz doglądaniem procesu pieczenia. Upieczone bochenki chleba skarżący wyjmował z gorącego pieca, a spieczoną mąkę zeskrobywał lub strząsał zmiotką. W oparciu o karty oceny narażenia zawodowego, organ przyjął, że w trakcie wykonywanej pracy P.L. był narażony na działanie czynnika alergizującego w postaci pyłów mącznych oraz wysokiej temperatury i wilgotności. Jednakże ustalenia kliniczne, a w szczególności orzeczenie lekarskie Nr [...] z dnia 8 maja 2009 r., przeprowadzone przez właściwą jednostkę, pomimo wyników oceny narażenia zawodowego, nie daje podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej w postaci alergicznego kontaktowego zapalenia skóry pochodzenia zawodowego. Analizując i oceniając informacje uzyskane z Poradni Dermatologicznej NZOZ Poradni Wielospecjalistycznej w P., w której skarżący był leczony od października 2004 r. organ poniósł, że zwrócił się o dodatkowe informacje do jednostki medycznej, która wydała orzeczenie lekarskie. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w K. Poradnia Chorób Zawodowych w S. pismami z dnia 11 sierpnia 2009 r. i 30 grudnia 2009 r. poinformowała, że w trakcie obserwacji klinicznych u skarżącego przeprowadzono testy skórne m.in. z alergenami mąki pszennej i żytniej, mleka krowiego, jaj kurzych oraz roztoczy magazynowych. Ujemne odczyny skórne na alergeny zawodowe takie jak mąka pszenna, mąka żytnia i roztocza magazynowe nie potwierdziły związku przyczynowo skutkowego pomiędzy alergenami zawodowymi, a rozpoznanym alergicznym zapaleniem skóry. Dodatkowo jednostka badawcza podała, że samo rozpoznanie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem choroby zawodowej z pozycji 18.1 wykazu chorób zawodowych, gdyż warunkiem koniecznym jest wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy środowiskiem pracy, a rozpoznanym schorzeniem. W przypadku chorób o podłożu alergicznym istotnym dowodem zawodowej etiologii schorzenia są odczyny skórne na alergeny, których obecność w środowisku pracy potwierdzona została w dochodzeniu epidemiologicznym. Przytaczając ustawową definicję choroby zawodowej, wnioski zawarte w orzeczeniu lekarskim oraz dokonując kompleksowej analizy zgromadzonego materiału dowodowego organ uznał, że wobec faktu, że odczyny skórne na alergeny zawodowe były ujemne brak było podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, gdyż brak było związku przyczynowego pomiędzy stwierdzonym zmianami skórnymi u skarżącego, a charakterem wykonywanej pracy.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny