Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska - spr. Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Referent - stażysta Mariola Górska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi W. B. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja (rozkaz personalny) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia [...], nr [...], którą na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. uchylono w całości decyzję (rozkaz personalny) Komendanta Powiatowego Policji w Nysie z dnia [...], Nr [...], w sprawie zwolnienia z dniem 31 października 2006 r. ze służby w Policji W. B., i którą na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 58 ze zm.) zwolniono funkcjonariusza ze służby w Policji z dniem 15 grudnia 2006 r. Jednocześnie, w zaskarżonym do Sądu akcie, organ odwoławczy - działając na podstawie art. 114 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 115 ust. 1 ustawy o Policji, a także na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zm.) - przyznał W. B. prawo do odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagrody rocznej.

Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie administracyjne o następującym przebiegu:

W dniu 14 listopada 2005 r. podinspektor W. B., powołując się na treść art. 40 ustawy o Policji, wniósł o skierowanie go na badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności psychicznej i fizycznej do służby, jak również związku poszczególnych schorzeń ze służbą.

Orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu z dnia 10 marca 2006 r., nr [...], stwierdzono u skarżącego chorobę niedokrwienną serca jako schorzenie powodujące niezdolność do służby oraz rozpoznano u niego liczne schorzenia współistniejące. W efekcie, stwierdzono całkowitą niezdolność W. B. do służby i zaliczono go do trzeciej grypy inwalidzkiej. Następnie, orzeczeniem Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach z dnia 14 czerwca 2006 r., nr [...], również stwierdzono całkowitą niezdolność skarżącego do służby, jednak jako schorzenie powodujące w/w niezdolność wskazano przewlekłe zaburzenia neurasteniczne nasilone sytuacyjnie z komponentą somatyczną. Rozpoznano także liczne schorzenia współistniejące ograniczające zdolność do służby, co łącznie spowodowało zaliczenie badanego do trzeciej grupy inwalidzkiej.

W dniu 16 września 2006 r. W. B. złożył wniosek o wcześniejsze zwolnienie go ze służby w Policji z dniem 1 października 2006 r.

Komendant Powiatowy Policji w Nysie wydał w dniu [...] rozkaz personalny Nr [...] w sprawie zwolnienia W. B. ze służby w Policji z dniem 31 października 2006 r., z zastrzeżeniem prawa funkcjonariusza do nagrody rocznej, odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podał art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 3, art. 114 ust. 1, art. 115, art. 117 ust. 1 i 2 ustawy o Policji. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż zwolnienie następuje z powodu wydania przez WKL MSWiA w Opolu orzeczenia o całkowitej niezdolności skarżącego do służby w Policji i zatwierdzenia tego orzeczenia przez OKL MSWiA w Katowicach. Przypomniał również, że W. B. złożył raport o wcześniejsze zwolnienie ze służby w Policji, bez wyczerpania przysługującego mu 12 miesięcznego okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym. Na podstawie art. 107 K.p.a. organ odstąpił od szerszego uzasadnienia decyzji.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji