Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy założenia szkoły publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] "A" w G. na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy założenia szkoły publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi, wniesionej przez Stowarzyszenie [...] "A" do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, jest decyzja Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia [...], nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia [...], nr [...], odmawiającą udzielenia zezwolenia na założenie z dniem 1 stycznia 2010 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w G.

Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

Wnioskiem z dnia 24 września 2009 r., złożonym w dniu 29 września 2009 r., powołując się na przepis art. 58 ustawy o systemie oświaty, skarżące Stowarzyszenie wystąpiło do Burmistrza [...] o udzielenie zgody na założenie publicznej szkoły podstawowej o nazwie "[...]". Jako datę rozpoczęcia działalności wskazano dzień 1 stycznia 2010 r. (pkt 4 wniosku), określając przewidywaną liczbę uczniów na 55 (47 deklaracji rodziców na piśmie i 8 ustnych). W punkcie 9 wskazano, że szkoła podstawowa w G. stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w gminie, gdyż dzieci z tej i sąsiednich miejscowości muszą być dowożone do szkół oddalonych ponad 3 km od miejsca ich zamieszkania. Poza tym do wniosku dołączono odpis aktualny z KRS dotyczący Stowarzyszenia, statut Stowarzyszenia, projekt aktu założycielskiego wnioskowanej szkoły, projekt statutu tej szkoły, kopię przedwstępnej umowy użyczenia nieruchomości w G. wraz z wyposażeniem, zawartej przez Stowarzyszenie z Gminą [...] w dniu 20 sierpnia 2009 r., informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach dyrektora szkoły wraz z jego oświadczeniem i zaświadczeniem lekarskim, wykaz nauczycieli, którzy zgłosili gotowość prowadzenia nauki we wnioskowanej szkole, zobowiązanie Stowarzyszenia do zapewnienia warunków działania szkoły, a także wniosek o dołączenie opinii Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku, będących w posiadaniu gminy, z wyjaśnieniem, że wnioskodawca nie miał zdolności prawnej do wystąpienia o powyższe opinie i uzyska je dopiero z chwilą podpisania umowy użyczenia budynku.

Decyzją z dnia 19 października 2009 r. Burmistrz [...] odmówił wydania zezwolenia na założenie z dniem 1 stycznia 2010 r. wnioskowanej szkoły.

W wyniku odwołania Stowarzyszenia, wniesionego - zgodnie z pouczeniem zawartym w tej decyzji - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, i przekazanym przez Kolegium Opolskiemu Kuratorowi Oświaty celem rozpatrzenia według właściwości, Opolski Kurator Oświaty decyzją z dnia 18 stycznia 2010 r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazał, że biorąc pod uwagę fakt, iż budynek szkoły w G. jest nadal utrzymywany przez gminę ze względu na funkcjonowanie w nim oddziału przedszkolnego, na tym etapie postępowania decyzja o odmowie otwarcia szkoły jest niezrozumiała. Poza tym, akcentując brak dokonania przez organ pierwszej instancji oceny zasadności powstania szkoły w Ga., organ odwoławczy podał, że nie do końca wzięto pod uwagę warunki lokalowe i dydaktyczne spełniane przez budynek szkolny w G., a także nie bez znaczenia jest fakt, że dzieci poprzez dojazd zostały pozbawione możliwości uczestnictwa w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, będących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, jak również wydłużył się czas pozostawania dzieci poza domem rodzinnym.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty