Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do mieszkania chronionego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r. sprawy ze skargi M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 20 maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do mieszkania chronionego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Wnioskiem z dnia 26 lutego 2016 r. J. M., działając jako kurator sądowy częściowo ubezwłasnowolnionego syna - M. M., wystąpiła do Urzędu Miejskiego w [...] o przyznanie mieszkania chronionego dla podopiecznego. Wniosek został przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w dniu 1 marca 2016 r.

Decyzją z dnia 23 marca 2016 r., nr [...], Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, na podstawie art. 53, art. 97 i art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm., dalej: ustawa), oraz art. 104 K.p.a. odmówił przyznania M. M. świadczenia niepieniężnego w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że M. M. od 4 marca 2013 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w [...], do którego został skierowany na podstawie postanowienia sądowego. Jest osobą bierną zawodowo oraz niezdolną do podjęcia pracy. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, tj. do dnia 30 listopada 2019 r. i nie posiada uprawnień do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organ pierwszej instancji, przytaczając przepisy prawa mające w sprawie zastosowanie, w szczególności art. 53 ustawy, podkreślił, że mieszkanie chronione ma zapewniać nie tylko schronienie, ale określone formy wsparcia. Z uwagi na specyfikę mieszkania chronionego, nie może ono być zastąpione pomocą w formie doraźnie wynajętego mieszkania, w którym pobyt ma charakter interwencyjny i przeznaczony jest dla danej osoby. Dlatego zapewnienie osobie potrzebującej świadczenia w formie mieszkania chronionego pomocy jedynie poprzez zapewnienie schronienia nie jest tożsame ze spełnieniem wymogów prawnych oraz nie zapewnia realizacji celów wsparcia. Następnie organ pierwszej instancji podał, że w toku aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 9 marca 2016 r. z kuratorem strony, ustalono, że J. M. od 14 września 2012 r. pełni funkcję kuratora dla częściowo ubezwłasnowolnionego syna M. M. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w [...] Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 stycznia 2013 r. nastąpiło wyrażenie zgody na umieszczenie M. M. w domu pomocy społecznej wobec braku jego zgody ze względu na stan zdrowia ([...]) w dniu 25 lutego 2013 r. skierował M. M. do domu pomocy społecznej. Organ zaakcentował, że M. M. jest osobą niezdolną do pracy, niepełnosprawną w stopniu znacznym. Choruje przewlekle m.in. na zaburzenia osobowości, [...], dlatego przez cały czas przyjmuje leki. Jest pod stałą opieką lekarza psychiatry oraz internisty. Dodatkowo organ pierwszej instancji zauważył, że nie dysponuje informacją, iż J. M., działając jako kurator M. M., występowała do Sądu Rejonowego w [...] o uchylenie orzeczenia z dnia 17 stycznia 2013 r. dotyczącego umieszczenia M. M. w domu pomocy społecznej. Zdaniem organu, M. M. z powodu choroby psychicznej wymaga całodobowej opieki, a tego rodzaju usługi są mu zapewnione w domu pomocy społecznej. Wyjaśnił, że dochód M. M. wynosi 624 zł miesięcznie na który składa się zasiłek stały i zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Według organu pierwszej instancji, chociaż sytuacja życiowa M. M. jest trudna, jednak nie jest osobą, której na obecnym etapie można przyznać mieszkanie chronione. Informacyjnie podał, że Gmina [...] dysponuje mieszkaniem chronionym, które znajduje się w [...] przy ul. [...] o powierzchni 61,31 m² i od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 11 sierpnia 2016 r. w mieszkaniu tym przebywają cztery osoby.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze