Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane uchyla zaskarżone postanowienie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi D. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane uchyla zaskarżone postanowienie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Informacja prasowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi, wniesionej przez D. D. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lipca 2015 r., nr [...], stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Skarga wniesiona została w następującym stanie faktycznym:

W dniu 1 lipca 2014 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, działając z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich, wydał decyzję nr [...], o uznaniu za świadczenia nienależnie pobrane kwoty 1.300,00 zł wypłaconą z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2012/2013 na podstawie decyzji własnej tego organu z dnia 12 października 2012 r., nr [...]. Decyzja z dnia 1 lipca 2014 r. przesłana została na adres D. D. i po awizowaniu w dniach 15 lipca 2014 r. oraz 23 lipca 2014 r. została zwrócona organowi przez pocztę, jako niepodjęta w terminie.

Przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r., nr [...], pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przesłał D. D. m.in. kserokopię decyzji z dnia 1 lipca 2014 r., nr [...], potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przesyłkę odebrała w dniu 15 kwietnia 2015 r. J. D. - siostra skarżącego, co potwierdziła pisemnie na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Następnie D. D. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu pismo z dnia 22 kwietnia 2015 r., zatytułowane "Wniosek o uchylenie otrzymanej w dniu 15.04.2015 r. decyzji", w którym wskazał numery sześciu decyzji w sprawie ustalenia kwot nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego, wśród których wymienił decyzję nr [...].

Kolegium uznało, że żądanie zawarte w powyższym piśmie jest sformułowane nieprecyzyjnie, w związku z czym w dniu 23 czerwca 2015 r. skierowało do D. D. pismo z dnia 19 czerwca 2015 r., w którym wezwało stronę do jednoznacznego wskazania, czy pismo z dnia 22 kwietnia 2015 r. stanowi odwołanie m.in. od decyzji nr [...], czy też jest to wniosek o uchylenie decyzji w trybie art. 154 lub 155 K.p.a., bądź o wznowienie postępowania zgodnie z art. 145 K.p.a., albo o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 156 K.p.a. W treści pisma organ zastrzegł, że w razie braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, pismo z dnia 22 kwietnia 2015 r. zostanie potraktowane jako odwołanie. Powyższą przesyłkę doręczono w dniu 25 czerwca 2015 r. J. D., co wynika z adnotacji na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

D. D. nie udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie, natomiast w piśmie z dnia 23 czerwca 2015 r., które wpłynęło do Kolegium w dniu 26 czerwca 2015 r., wskazał D. J. jako osobę upoważnioną do odbioru korespondencji w związku ze swym wyjazdem do pracy za granicą.

Opisanym na wstępie postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, powołując się na przepis art. 134 K.p.a., stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 lipca 2014 r., nr [...]. W uzasadnieniu zrelacjonowało przebieg postępowania i przywołało mające zastosowanie w sprawie przepisy dotyczące złożenia odwołania (art. 129 § 1 i § 2), doręczeń (art. 42 § 1, art. 43, art. 44) i obliczania terminów (art. 57 § 1 i § 5). Następnie Kolegium podało, że z akt sprawy wynika, iż decyzja z dnia 1 lipca 2014 r., nr [...], została doręczona D. D. w dniu 29 lipca 2014 r., w trybie art. 44 § 4 K.p.a., tj. z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu, przez który była przechowywana w placówce pocztowej. Organ przyjął, że decyzja, na skutek niemożności doręczenia stronie w miejscu jej zamieszkania i wobec braku osoby, która podjęłaby się jej doręczenia stronie, została w dniu 15 lipca 2014 r. złożona na okres czternastu dni w placówce pocztowej, a informacja w tej sprawie została pozostawiona w oddawczej skrzynce pocztowej. W dniu 23 lipca 2014 r. pozostawiono ponowne zawiadomienie o możliwości odbioru decyzji. Strona nie odebrała decyzji, w związku z czym przesyłkę w dniu 30 lipca 2014 r. zwrócono do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Zdaniem Kolegium, termin do wniesienia odwołania w tej sprawie upłynął w dniu 13 sierpnia 2014 r. Wnosząc więc odwołanie w dniu 22 kwietnia 2015 r. strona uchybiła ustawowemu terminowi i z tego względu odwołanie nie może być merytorycznie rozpatrzone. Jednocześnie Kolegium podkreśliło, że przekazanie stronie przez organ pierwszej instancji przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r. kserokopii skarżonej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, nie wywołuje skutku prawnego jej doręczenia, gdyż decyzja ta została doręczona w dniu 29 lipca 2014 r. w trybie art. 44 K.p.a.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Informacja prasowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze