Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 maja 2012 r. sprawy ze skargi A S.A. w [...] na postanowienie Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/10

Przedmiotem skargi, wniesionej w niniejszej sprawie przez A S.A. w [...] jest postanowienie Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r., nr [...], uchylające w całości postanowienie Starosty Krapkowickiego z dnia 21 października 2010 r., nr [...], o oddaleniu zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 10 sierpnia 2010 r. oraz umarzające postępowanie egzekucyjne.

Zaskarżone postanowienie wydane zostało w postępowaniu egzekucyjnym, które zostało wszczęte na wniosek A S.A. w [...] - jako wierzyciela, i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego z dnia 10 sierpnia 2010 r.

W tytule wykonawczym wierzyciel wskazał M. C., a jako podstawę prawną obowiązku podlegającego egzekucji podał przepis art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Określając treść obowiązku sprecyzował, że polega on na "udostępnieniu przedsiębiorstwu energetycznemu A S. A. w [...] nieruchomości - położonej w [...] przy ul. [...], działka nr A, obręb [...], dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr [...] - stanowiącej własność zobowiązanego, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i usunięciem skutków awarii ciągów, przewodów i urządzeń ciepłowniczych, służących do przesyłania energii cieplnej do miasta [...]." W tytule wykonawczym wskazano również, że obowiązek podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. - zwanej w skrócie "u.p.e.a.") w związku z art. 124 ust. 6 ustawy, a także został podany dalej środek egzekucyjny - odebranie nieruchomości.

W piśmie z dnia 23 sierpnia 2010 r., na podstawie art. 33 pkt 3, pkt 7, pkt 8 i pkt 10 u.p.e.a., M. C. wniósł zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i dodatkowo, na zasadzie art. 35 § 1 o wstrzymanie tego postępowania. Uzasadniając zarzut z art. 33 pkt 3 u.p.e.a. podniósł, że egzekwowany obowiązek określony został niezgodnie z treścią art. 4 u.p.e.a. Wyjaśnił, że przepis art. 124 ust. 6 ustawy ma zastosowanie w przypadku, uprzedniego uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 1 art. 124 tej ustawy. Skoro w niniejszej sprawie wierzyciel nie posiada takiej decyzji, stąd "egzekucja prowadzona jest bez podstawy prawnej." Formułując zarzut na podstawie art. 33 pkt 7 u.p.e.a. zobowiązany podkreślił, że nie doręczono mu upomnienia, o którym mowa w art 27 § 3 u.p.e.a. Zaznaczył przy tym, że "wierzyciel nie ma dowodu jego doręczenia i nie może spełnić wymogu dołączenia go do tytułu wykonawczego." Z kolei, na podstawie art. 33 pkt 8 u.p.e.a. postawił zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, akcentując, że skierował do wierzyciela pismo, w którym sprecyzował warunki zgody na udostępnienie nieruchomości, na które jednak wierzyciel nie odpowiedział. Ponadto, w oparciu o art. 33 pkt 10 u.p.e.a. podniósł, że w tytule wykonawczym nie została podana podstawa prawna obowiązku, albowiem brak w nim oznaczenia aktu administracyjnego lub orzeczenia, a przywołana podstawa prawna egzekucji jest nieprawidłowa, jak również tytuł wykonawczy podpisany został niezgodnie z zasadą reprezentacji spółki i nie dołączono do niego dokumentu uprawniającego do jednoosobowej reprezentacji przy jego podpisaniu.

Strona 1/10