Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie
Sentencja

Dnia 28 grudnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Podrazik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 grudnia 2018 roku sprawy ze skargi S. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Prezydenta Miasta K. działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.), odmówił przyznania S. H. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności na córkę R. H..

W dniu [...] r. S. H. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. odwołanie od wyżej opisanej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że o wydaniu decyzji dowiedział się w dniu [...] r., podczas składania nowych wniosków o świadczenia rodzinne. Natomiast w dniu [...] r. odebrał kserokopię decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wskazał, że decyzja była wysłana pocztą w marcu 2018 r., jednak nie mógł jej odebrać, albowiem w tym czasie przebywał w sanatorium w K. i legitymuje się zwolnieniami lekarskimi do dnia [...] r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] r., nr [...], działając na podstawie art. 59 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257; dalej: "K.p.a."), odmówiło przywrócenia S. H. terminu do wniesienia odwołania.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie Kolegium wyjaśniło, że stosownie do art. 58 § 2 K.p.a. warunkiem przywrócenia terminu do wniesienia odwołania jest wniesienie takiej prośby w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jeśli strona nie wiedziała o uchybieniu terminu, to termin do złożenia prośby o jego przywrócenie liczy się od dnia uzyskania przez nią wiadomości o tym, a rolą strony wnoszącej o przywrócenie terminu jest wówczas wskazanie daty, w jakiej dowiedziała się o okoliczności uchybienia terminu. Niedochowanie 7-dniowego terminu do złożenia wniosku zawsze skutkuje jego nieuwzględnieniem, albowiem jest to termin, który nie podlega przywróceniu.

Następnie wskazano, że skoro wnioskujący odebrał kserokopię decyzji w dniu [...] r., powinien wnieść prośbę o przywrócenie terminu wraz odwołaniem najpóźniej w dniu [...] r. Jednakże, S. H. złozył wniosek o przywrócenie terminu dopiero w dniu [...] r., a więc z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 58 § 2 K.p.a. Z tego względu rozpatrywanie przez Kolegium wniosku o przywrócenie terminu pod względem merytorycznym byłoby niedopuszczalne.

W skardze z dnia [...] r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu S. H. wyjaśnił, że podczas wręczania mu kserokopii decyzji z dnia [...] r. pracownik socjalny poinformował go, że w terminie 14 dni może złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Również w pouczeniu zawartym w decyzji mowa jest o terminie 14 dni.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Oś sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w realiach rozpatrywanej sprawy zasadnie odmówiło S. H. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r., nr [...]

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze