Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu tymczasowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Kamieńska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Drzazga (spr.) Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2008 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu tymczasowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cz. z dnia [...]r. nr [...], II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ E. Podrazik /-/ B. Kamieńska /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [..] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. nakazał inwestorowi, K. K. dokonanie rozbiórki budynku letniskowego o wymiarach 10,11m x 3,77m z tarasem, usytuowanego na działce nr [..], położonej we wsi B., gm. W. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 48 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W uzasadnieniu decyzji podano, że organ postanowieniem z dnia [..] wstrzymał budowę budynku letniskowego, budowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, przez właściciela działki K. K. i nałożył na niego obowiązek przedstawienia w terminie do 20 sierpnia 2007r. dokumentów, celem doprowadzenia samowolnie prowadzonych robót budowlanych do stanu zgodnego z przepisami.

Burmistrz Miasta W. w piśmie z dnia 6 czerwca 2007r. i z dnia 25 lipca 2007r. poinformował organ, że działka nr [..] nie była i nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz że dla powyższej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. W planie zagospodarowania, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r., przedmiotowa działka nie posiadała prawa zabudowy.

Zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z treścią art. 48ust. 4 prawa budowlanego, niemożliwym stało się wypełnienie przez inwestora obowiązków nałożonych przez organ, a w szczególności wykazania zgodności zabudowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skoro obowiązek nałożony przez organ w postanowieniu z dnia [..] nie został przez inwestora wykonany w wyznaczonym terminie, to należało zastosować art. 48 ust. 1 prawa budowlanego i orzec rozbiórkę samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego.

Powyższa decyzja była przedmiotem odwołania K. K. W odwołaniu skarżący kwestionował zaliczenie obiektu do kategorii domku letniskowego, twierdząc, że jest to domek holenderski na kółkach, stojący aktualnie na podkładach. Zdaniem skarżącego, w przepisach prawa budowlanego nie zdefiniowano tego typu obiektu, zatem prawo budowlane nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Po rozpoznaniu odwołania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [..] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) nakazał inwestorowi K. K. rozbiórkę obiektu tymczasowego, pełniącego funkcję domku letniskowego, o wymiarach w rzucie 10,11m x 3,77m z tarasem o wymiarach 2,90m x 4,30m, usytuowanego na działce nr [..], we wsi B., gm. W.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że przedmiotowy obiekt nie jest pojazdem, ale tymczasowym obiektem budowlanym, bowiem spełnia kryteria określone w art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, a mianowicie jest obiektem budowlanym, który nie jest trwale połączony z gruntem. Obiekt ten pełni funkcję domku letniskowego i został posadowiony na działce przez inwestora w maju 2006r., a więc istnieje ponad 120 dni. W związku z powyższym, zgodnie z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego, budowa tego obiektu wymagała uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jedynie bowiem obiekty tymczasowe niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie wskazanym w zgłoszeniu, nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu, wymagają zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie art. 29 ust.1 pkt 12 prawa budowlanego. Inwestor pozwolenia na budowę przedmiotowego obiektu tymczasowego nie uzyskał.

Strona 1/5