Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędzia WSA Jakub Zieliński Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] września 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] 2013 r. nr [...] Wójt Gminy L., wskazując jako podstawę prawną art. 2 pkt 2, art. 3, art. 17, art. 20 ust. 3, art. 23, art. 24 ust. 1 i 4, art. 25 ust. 1 i 3, art. 26 ust. 1, art. 30 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - po rozpatrzeniu sprawy z wniosku J. Ł. - odmówił wnioskodawczyni przyznania, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem: M. Ł., która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że J. Ł. w dniu [...] czerwca 2013 r. złożyła wniosek o ustalenie, począwszy od 1 lipca 2013 r., prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną [dzieckiem] M. Ł. urodzoną [...] 198[...] r.

W ustaleniach faktycznych organ stwierdził, że J. Ł. opiekuje się [dzieckiem] M. Ł. urodzoną [...] 198[...] r., która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie [...]). Wnioskodawczyni podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; "Państwo Ł. posiadają gospodarstwo rolne" o powierzchni [...] ha fizycznego, co stanowi 6,[...] ha przeliczeniowego. Podał, że z tytułu opieki nad [dzieckiem] M. wnioskodawczyni była uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie decyzji nr [...] z dnia [...] 2010 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. (działającego z upoważnienia Wójta Gminy L.), jednakże decyzja ta zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548) wygasła z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Organ przywołał brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. i art. 3 pkt 22 tej ustawy oraz odwołał się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt I OPS 5/12, zgodnie z którą prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organ, podpierając się stanowiskiem orzecznictwa, podniósł, że "prowadzenie gospodarstwa rolnego" mieści w sobie cały zespół czynności i dopiero wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym stanowi utratę możliwości jego prowadzenia. Zdaniem organu sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego pozbawia rolnika możliwości uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wobec czego uznał, że wnioskodawczyni nie spełnia przesłanki określonej w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W odwołaniu od tej decyzji J. Ł. zarzuciła, że wydana decyzja jest dla niej krzywdząca, ponieważ fakt posiadania gospodarstwa rolnego nie wpływa na opiekę nad [dzieckiem], które nie jest w stanie sama zaspokajać najprostszych potrzeb, a strona zrezygnowała z pracy w tym gospodarstwie, w którym wszystkie prace związane z gospodarstwem od kilku lat wykonuje jej mąż.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze