Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Sędziowie Sędzia WSA Izabela Paluszyńska Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi P.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2016r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] 2015 r., znak: [...] Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w K., działając z upoważnienia Prezydenta Miasta K., uchylił decyzję z dnia [...] 2015r., znak: [...] i odmówił P. K. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznanego na O. K.

Decyzja ta zostało doręczona na adres skarżącej w dniu 29 grudnia 2015 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencję zawierającą tę decyzję odebrał domownik - ojciec P. K..

W dniu 13 stycznia 2016 r. P. K. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. odwołanie od powyższej decyzji.

Organ odwoławczy uznał, iż odwołanie zostało wniesione po terminie, który upłynął z dniem 12 stycznia 2016 r. i z tej też przyczyny postanowieniem z dnia [...] 2016 r., nr [...] stwierdził, iż odwołanie P. K. od decyzji Prezydenta Miasta K. z 18 grudnia 2015 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego wniesienia w art. 129 § 2 K.p.a. w zw. z art. 127 § 1 K.p.a.

Postanowienie to zostało doręczone na adres skarżącej 25 stycznia 2016 r.

W dniu 25 stycznia 2016 r. P. K. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] 2015 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioskodawczyni podniosła, iż w okresie od 27 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. przebywała w domu będąc w stanie silnej nerwicy i głębokim stanie depresyjnym. Przyjmowała wówczas silne leki i stan jej wyizolowania uniemożliwił jej aktywny udział w życiu rodzinnym i społecznym. Z uwagi na stan zdrowia nie mogła wnieść odwołania w terminie. Uchybienie terminu było więc niezawinione i wynikało z sytuacji w jakiej się znajdował. Do wniosku strona załączyła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] 2015 r.

Postanowieniem z [...] 2016 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. odmówiło P. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. znak: [...] z dnia [...] 2015 r. w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W uzasadnieniu organ wskazał, iż zgodnie z art. 58 § 1 K.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Stosownie zaś do przepisu art. 58 §2 K.p.a. prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. podniosło, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania strona winna była wnieść jednocześnie wraz ze złożeniem pierwszego odwołania - tj. w dniu 13 stycznia 2016 r. W chwili obecnej wniosek jest bezzasadny, bowiem sprawa została już zakończona postanowieniem Kolegium z dnia 21 stycznia 2016 r., a odwołanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

Ponadto organ zauważył, iż w piśmie z dnia 25 stycznia 2016 r. P. K. podała, że w okresie od dnia 27 grudnia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r. przebywała w domu w silnej nerwicy i głębokim stanie depresyjnym. W konsekwencji siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 58 K.p.a., jest liczony od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia odwołania upłynął z końcem dnia 19 stycznia 2016 r., a zatem termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania także nie został zachowany.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze