Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędziowie Sędzia WSA Izabela Paluszyńska (spr.) Sędzia WSA Barbara Drzazga Protokolant St. sekretarz sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi J. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] września 2015r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

J. B. (dalej: Skarżący) 22 lutego 2015r. złożył wniosek o umorzenie należności alimentacyjnych.

Decyzją z [...] 2015r. nr [...] Prezydent Miasta P. odmówił umorzenia należności wypłacanych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, tj. A. B. i S. B., określonych w decyzji z [...] 2010r., nr [...] (okres świadczeniowy 2008/2009) na kwotę 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

W uzasadnieniu organ podał, że pomimo, iż obecnie sytuacja zdrowotna Skarżącego jest trudna to nie można jej zakwalifikować do sytuacji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy. Wskazane przez Skarżącego okoliczności nie pozwalają na uwzględnienie żądania umorzenia należności i wyjątkowe potraktowanie w stosunku do innych dłużników alimentacyjnych.

Decyzja ta została doręczona J. B. 8 kwietnia 2015r. (urzędowe poświadczenie doręczenia w aktach administracyjnych w sprawie II SA/Po 29/16)

25 maja 2015r. Skarżący za pośrednictwem ePUAP złożył odwołanie od w/w decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu wniosku podał, że złożenie odwołania po terminie nie nastąpiło z jego winy, powołał się na swój zły stan zdrowia oraz przebywanie w okresie od 7 kwietnia 2015r. do 24 kwietnia 2015r. w szpitalu. Podał również, że wcześniej w dniu [...] 2015r. zgłosił się do Ośrodka Medycyny Ratunkowej, jednak hospitalizacja była niemożliwa ze względu na brak miejsc na oddziałach [...] i [...]. Do wniosku Skarżący dołączył kartę informacyjną oddziału Medycyny Ratunkowej ze Szpitala A w [...] z dnia [...] 2015r., z której wynikało, że [...] (luty 2014r.), zgłosił się z powodu bólu [...]. Rozpoznano [...] z brakiem wskazań do hospitalizacji. Dołączył również kartę informacyjną z Kliniki B Instytutu C z której wynikało, że w okresie od 7 do 24 kwietnia 2015r. przebywał w szpitalu z rozpoznaniem: [...]. Wynikało z niej również, że Skarżącego po zakończeniu leczenia w stanie ogólnym dobrym w obrazie systematycznej poprawy parametrów biochemicznych wypisano do domu z zaleceniami: [...]. Do wniosku dołączył nadto druk ZUS ZLA, z którego wynikała niezdolność do pracy w okresie od 7.04.2015r. do 23.05.2015r. ze wskazaniem "chory może chodzić" (w pkt 15 cyfra 2).

Odwołanie wraz w wnioskiem o przywrócenie terminu organ I instancji przekazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu pismem z 2 czerwca 2015r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z [...] czerwca 2015r. ([...]) zawiadomiło Skarżącego o przedłużeniu załatwienia sprawy do 30 września 2015r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu postanowieniem z dnia [...] września 2015r., nr [...] odmówiło Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] 2015r. nr [...].

W uzasadnieniu Kolegium podało, że zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin - § 2 w/w przepisu.

Strona 1/6