Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Podrazik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy K. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...], II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., znak [...], Burmistrz Miasta i Gminy K. na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 9, art. 10, art. 23, art. 24, art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm.) uznał, że kwota 4.000,00 zł wypłacona K. K. na rzecz uprawnionej P. K. w okresie od dnia [...] lutego 2012 r. do dnia [...] września 2012 r. stanowi nienależnie pobrane świadczenie.

W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] września 2011 r., znak [...], Burmistrz Miasta i Gminy K. przyznał skarżącej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, do ukończenia 18 roku życia, tj. na M. K. w kwocie 500,00 zł miesięcznie na okres od dnia [...] października 2011 r. do dnia [...] września 2012 r., oraz na P. K. w kwocie 500,00 zł miesięcznie na okres od dnia [...] października 2011 r. do dnia [...] września 2012 r. W dniu [...] października 2012 r. K. K. złożyła oświadczenie, że jej córka P. zamieszkuje u swojego ojca. Jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w K. z dnia [...] lutego 2012 r., sygn. akt [...] ([...], [...]), wydanego w trybie zabezpieczenia, na czas trwania postępowań sądowych, miejscem zamieszkania małoletniej P. K. będzie miejsce zamieszkania jej ojca - C. K., a skarżąca będzie dysponowała prawem do szerokich i swobodnych kontaktów z córką na warunkach ustalonych przez strony. Następnie organ I instancji przytoczył art. 19 powołanej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wskazując, że na osobie pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego spoczywa obowiązek informowania organu o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń przyznanych z tego funduszu. Burmistrz Miasta i Gminy K. wskazał ponadto, że początkowo uznał, iż fakt przebywania P. K. w miejscu zamieszkania jej ojca nie stanowi okoliczności mającej wpływ na prawo do przyznanego skarżącej świadczenia, ponieważ ojciec uprawnionej był nadal zobowiązany do uiszczania alimentów na mocy prawomocnego wyroku sądu. Stanowisko to zostało jednak zakwestionowane w administracyjnymi toku instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, Które stwierdziło w kontekście art. 19 cytowanej ustawy, że K. K. powinna była powiadomić organ I instancji o przebywaniu jej córki u ojca. Organ odwoławczy zauważył nadto, że skarżącej nie należą się alimenty, mimo wyroku zasądzającego to świadczenia, jeżeli ojciec uprawnionej wypełnia obowiązki wychowawcze i utrzymuje dziecko. Podzielając to stanowisko oraz mając zarazem na uwadze, że fakt przebywania P. K. u jej ojca jest okolicznością bezsporną, należy w konsekwencji uznać, że opisane wyżej świadczenia, wypłacone skarżącej, zostały nienależnie pobrane.

Pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. K. K. odwołała się od powyższej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy K. z dnia [...] listopada 2013 r., wskazując, że nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze