Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 grudnia 2009r. sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ E.Podrazik /-/ A.Łaskarzewska

Uzasadnienie strona 1/4

Dnia [...] kwietnia 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w J. postanowieniem ([...])nałożył na właścicieli H. i A. G. oraz Z. G. obowiązek przedłożenia orzeczenia technicznego dotyczącego stanu technicznego komina, którego przewód dymowy obsługuje piec kominowy w lokalu mieszkalnym H. i A. G., zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, położonym w Ż. przy ulicy [...].

W postanowieniu określono, że orzeczenie powinno zawierać określenie niezbędnych do wykonania czynności lub prac remontowych i zabezpieczających w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, wpływ zamontowanej 5 metrowej anteny telewizyjnej na stan techniczny i prawidłowe użytkowanie przedmiotowego komina.

W uzasadnieniu wywiedziono, że w trakcie kontroli ustalono, że komin dymowy obsługujący piec kominowy (stalowy z wkładem żeliwnym), zabudowany w pomieszczeniu małżonków G. jest w złym stanie technicznym. Stwierdzono wewnątrz komina liczne ubytki spoin, na zewnątrz , ponad dachem komin otynkowany, opierzony. Stwierdzono także, że piec kominkowy jest alternatywnym źródłem ciepła.

W orzeczeniu technicznym dotyczącym komina rzeczoznawca budowlany stwierdził nieszczelność przewodów kominowych w związku z istniejącym przebiciem pomiędzy jednym, a drugim przewodem, co stanowi zagrożenie życia i mienia.

W ocenie rzeczoznawcy również stan techniczny wystającej ponad dach części komina nie pozwala na obciążenie go tak dużym elementem jak antena telewizyjna o wysokości około 5 metrów, która podczas wichury może spowodować uszkodzenie komina. W celu wyeliminowania nieszczelności przewodu kominowego, do którego podłączony jest piec kominkowy należy wyposażyć go we wkład kominowy żaroodporny.

Dnia [...] września 2008r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał H. i A. G., Z. G. w decyzji ([...]) z uwagi na stan techniczny wyłączyć z użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości komin, którego przewód dymowy obsługuje piec kominkowy w lokalu mieszkalnym H. i A. G., w celu wyeliminowania nieszczelności dokonać remontu przedmiotowego komina, polegającego na zainstalowaniu w przewodzie kominowym, do którego podłączono piec kominkowy wkład kominowy żaroodporny, zdemontować z przedmiotowego komina maszt z anteną. Decyzję wydano na podstawie art. 66 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2006156.1118 ze zm.)oraz w oparciu o art. 104 kpa.

W uzasadnieniu wywiedziono, że ponieważ pozostawienie komina w obecnym złym stanie technicznym jak też dalsze użytkowanie pieca kominkowego może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia Organ uznał za konieczne i zasadne wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w rozstrzygnięciu.

Do obowiązków zaś właściciela należy zapewnienie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Odwołanie od decyzji złożył Z. G. żądając uchylenia decyzji w całości.

W uzasadnieniu odwołujący się wywiódł, że organ nadzoru niezbyt uważnie przystąpił do rozpatrzenia sprawy. W istocie bowiem za wadliwe uznać należy stwierdzenie " komin dymowy obsługujący piec kominkowy". W istocie bowiem przewód ten 36 lat temu przestał być kominem dymowym. Nigdy nie był kominem wentylacyjnym ani spalinowym. Podniósł, że od 36 lat nie był szacht kominowy obu przewodów użytkowany ani konserwowany. Nie było takiego obowiązku w ustawie.

Strona 1/4