Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędzia WSA Jakub Zieliński Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. sprawy ze skargi W. K. na uchwałę Rady Gminy C. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; I. stwierdza, że uchwała Nr (...) Rady Gminy C. z dnia (...) roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak została wydana z naruszeniem prawa, II. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana, III. zasądza od Gminy C. na rzecz skarżącego kwotę (...),- zł (...) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt II SA/Po 357/11 oddalił skargę W. K. na uchwałę Rady Gminy C. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu wyroku tutejszy Sąd wskazał, na następujący stan faktyczny i przebieg postępowania.

W dniu (...) r. Rada Gminy C. podjęła uchwałę Nr (...) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C.

Uchwałą Nr (...) z dnia (...) r. Rada Gminy C. na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) wyznaczyła Obszar Chronionego Krajobrazu pod nazwą "A", położonego na terenie gminy C. we wschodniej części wsi A. i M., obręb geodezyjny (...), wynoszący (...) ha.

W dniu (...) r. Rada Gminy C. podjęła uchwałę Nr (...) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C. przyjętego uchwałą Nr (...) z dnia (...) r., zmienioną uchwałą Nr (...) z dnia (...).

Uwagi W. K. - współwłaściciela nieruchomości położonych w O. w gminie C.: działki nr ewid. (...) i (...) - zostały negatywnie rozstrzygnięte w przez Radę Gminy w załączniku nr 3 do uchwały Nr (...) z dnia (...) r. o zmianie Studium. W uzasadnieniu wskazano na dążenie do zachowania rolniczego i rolniczo-leśnego charakteru strefy zgodnie z rozporządzeniem Wojewody nr (...) z 2005 r. w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "B".

W. K., po uprzednim wezwaniu Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa, pismem z dnia (...) r. wniósł skargę na uchwałę Nr (...) z dnia (...) r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C. Skarżący domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie zasad i procedury sporządzania studium polegające na naruszeniu:

1. wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawa w związku z naruszeniem § 82 i 84 w związku z § 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 ze zm., dalej: "Zasady techniki prawodawczej");

2. art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej: u.p.z.p.) w związku z art. 9 ust. 1 tej ustawy;

3. art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 u.p.z.p. oraz § 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233, dalej: rozporządzenie wykonawcze w sprawie zakresu projektu studium);

4. art. 6 ust. 2 u.p.z.p. poprzez nieuwzględnienie interesu wzywającego oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy poprzez nieuwzględnienie w "zmienionym" studium dotychczasowego przeznaczenia terenu, jak również nieuwzględnienie stanu prawnego gruntów, w szczególności poprzez pozbawienie wzywającego prawa do zabudowy działek stanowiących jego własność.

Strona 1/7