Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rejestracji pojazdu ;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski Sędziowie Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus As.sąd. Danuta Rzyminiak-Owczarczak ( spr ) Protokolant referent-stażysta Marcin Kubiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 listopada 2004 r. sprawy ze skargi L.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2001 r. Nr [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu ; o d d a l a s k a r g ę /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ P.Miładowski /-/ E.Makosz-Frymus JFS

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z dnia [...] lipca 2001 r. skarżący L. M. zwrócił się do Prezydenta Miasta Z. o zmianę decyzji tego organu z dnia [...] marca 2000 r., którą na jego wniosek zarejestrowany został pojazd marki MERCEDES 2222B nr podwozia [...], nr silnika [...] oraz wydano dowód rejestracyjny seria [...]. Skarżący wystąpił o zmianę wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu poprzez wpisanie w rubryce "Rodzaj pojazdu i przeznaczenie" w miejsce "samochód ciężarowy" oznaczenia rodzaju pojazdu "Samochód specjalny, wywóz nieczystości płynnych". Do wniosku skarżący załączył opinię techniczną Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Oddział w Z. z dnia [...] marca 2000r. w przedmiocie procentowego stopnia zużycia samochodu specjalnego, w której treści w rubryce "uwagi" podano, że opinia dotyczy samochodu specjalnego asenizacyjnego, jak również dokument identyfikacyjny pojazdu stanowiący załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z dnia [...] marca 2000r., w którego punkcie 9) "rodzaj pojazdu" wpisano "samochód ciężarowy" oraz dokument odprawy celnej pojazdu, w treści którego przyjęto oznaczenie pojazdu jako "samochód specjalistyczny asenizacyjny". Powołując się na treść tych dokumentów oraz obowiązujące przepisy prawa, w których zdaniem skarżącego nie ustalono pozytywnie - poprzez wprowadzenie nakazów - sposobu klasyfikowania rodzaju pojazdów w dowodach rejestracyjnych, wskazał na konieczność zastosowania w tym zakresie definicji zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zdaniem skarżącego kategoria pojazdy specjalne jest wyodrębniona jako grupa niezależna od kategorii samochodów ciężarowych, a obecny wpis w dowodzie sankcjonuje wykonywanie usług przewozu towarów, podczas gdy posiadacz pojazdu specjalnego nie może dokonywać takiego przewozu.

Decyzją z dnia [...] października 2001r. nr [...] Prezydent Miasta Z. działając na podstawie art. 155 k.p.a. i §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 37 - zwane dalej rozporządzeniem) odmówił dokonania zmiany decyzji własnej w sprawie rejestracji przedmiotowego pojazdu. W uzasadnieniu tej decyzji organ I instancji wyjaśnił, iż pojazdy asenizacyjne rozumiane jako cysterny, pojemniki przeznaczone do przewozu ładunków, z racji posiadania określonej ładowności, nie mogą zostać uznane za pojazdy specjalne. Uznając, że przedłożone wraz z wnioskiem dokumenty nie mogą przesądzać o zaliczeniu pojazdu do danego rodzaju organ I instancji wskazał, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma wyżej powołane rozporządzenie, które w załączniku nr 3 ustala klasyfikację pojazdów. Zgodnie z tabelą nr 2 tego załącznika "Przeznaczenia pojazdów ze względu na specjalizację, z wyjątkiem pojazdów specjalnych" pojazdy asenizacyjne zalicza się do pojazdów ciężarowych. Organ wyjaśnił ponadto, że dokumentem źródłowym stanowiącym podstawę dokonania wpisu w dowodzie jest zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z dnia [...] marca 2000 r. wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, w których uprawniony diagnosta ustalił rodzaj pojazdu jako ciężarowy.

Strona 1/4