Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;
Tezy

Prawodawca definiując przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko odwołał się do swoistego kryterium jakim jest odległość od terenów mieszkaniowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., które to kryterium jest niewątpliwie odrębne zarówno od pojęcia odległości od samej zabudowy mieszkaniowej, jak i od kryterium odległości od granicy działki, którego zastosowania domaga się skarżący.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska Sędziowie Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Protokolant St. sekretarz sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2011 r. sprawy ze skargi T. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. z dnia [...] 2011 r. nr [...], znak [...], II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżącego kwotę 200,- (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/9

Decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy O. z dnia 1 lutego 2011 r., nr [...] , znak [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu w ilości 55 DJP na działce [...] położonej w obrębie geodezyjnym K.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy:

W dniu 14 grudnia 2010 r. M. R. zam. K. H. 16 złożył w Urzędzie Miasta i Gminy w O. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa kurnika do hodowli drobiu w ilości 55 DJP na działce nr [...] położonej w obrębie geodezyjnym K. Do wniosku została dołączona charakterystyka inwestycji autorstwa wnioskodawcy i kserokopia fragmentu nieaktualizowanej, powiększonej mapy zasadniczej z wykreśleniem lokalizacji planowanego kurnika.

We wniosku wskazano, że lokalizacja obiektu nastąpi w odległości powyżej 100 metrów od istniejącej zabudowy.

W toku wszczętego powyższym podaniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu w ilości 55 DJP na działce [...] położonej w obrębie geodezyjnym K. organ administracji I instancji nie przeprowadził własnych czynności dowodowych, poza dołączeniem do akt sprawy kserokopii uchwały Rady Miasta i Gminy O. z dnia [...] 1998 r., Nr [...] w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy O. wraz z uzasadnieniem i rysunkami planu przedstawiającymi graficznie zmiany wprowadzone ta uchwałą.

W dniu 20 stycznia 2011 r. do organu wpłynęło pisma T. M., który wskazał, że jest właścicielem posesji sąsiadującej z terenem planowanej inwestycji i wniósł o nieuwzględnienie podania M. R., ze względu na okoliczność, że bardzo blisko planowanej inwestycji znajduje się jego dom mieszkalny, a planowana inwestycja będzie zagrożeniem i degradacją dla środowiska.

Decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...] , znak [...] Burmistrz Miasta i Gminy O. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu w ilości 55 DJP na działce [...] położonej w obrębie geodezyjnym K..

W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że jak wynika z dołączonej do wniosku mapy z wykreśleniem lokalizacji kurnika ma on zostać posadowiony w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od terenów budownictwa zagrodowego, zaś zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r. poz. 1397) przedsięwzięcie polegające na budowie kurnika do hodowli drobiu w ilości do 60 DJP nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 tego samego rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. przedsięwzięcie polegające na chowie lub hodowli zwierząt prowadzone w odległości nie mniejszej niż 100 m od terenów zabudowanych, nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zdaniem organu z załączonej do wniosku charakterystyki inwestycji wynika, że planowana jest obsada w granicach 55 DJP, a co za tym idzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w konsekwencji której wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia lub przedsięwzięcia potencjalnie mogącego oddziaływać na środowisko. Nadto organ wskazał, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy O. z dnia [...] 1998 r., Nr [...] w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy O..

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze