Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazw ulic;
Uzasadnienie strona 2/8

Reasumując organ nadzoru stwierdził, że należało uznać, iż rada gminy nadając nazwę terenowi (działkom), co do którego brak dowodów potwierdzających, że stanowi działkę (działki) oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi, rażąco narusza przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, a brak zgody właścicieli tych działek dodatkowo stanowi rażące naruszenie art. 8 ust. 1a u.d.p.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze złożyła Gmina T., żądając uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz zasądzenia kosztów sądowych według norm przepisanych. Gmina zarzuciła organowi nadzoru naruszenie art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), art. 7, art. 9, art. 10, art. 61 § 4 k.p.a. oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g., i art. 4 pkt 2 i 3 u.d.p.

W motywach skargi podniesiono, że w dniu 23 października 2013 r. strona skarżąca zwróciła się za pomocą poczty elektronicznej do organu nadzoru z prośbą o przekazanie uwag i ewentualnych pytań dotyczących uchwały nr [...]. Korespondencję tę Wojewoda odebrał w dniu 25 października 2013 r. i zwrócił się z pytaniami dotyczącymi sprawy, na które Gmina starała się wyczerpująco odpowiedzieć. W piśmie z 7 listopada 2013 r. Gmina poinformowała Wojewodę o posiadaniu potrzebnych zgód właścicieli gruntów na terenie wsi B. z zaznaczeniem dalszej weryfikacji zgód właścicieli gruntów na terenie wsi S.. Organ nadzoru, nie posiadając wyraźnej odpowiedzi ze strony Gminy, w dniu 6 listopada 2013 r. wydał zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym bezpodstawnie zarzucił naruszenie art. 8 ust. 1a u.d.p., przyjmując, że nie uzyskano, przed wydaniem uchwały z dnia [...] 2013 r. wymaganych zgód właścicieli działek na nadanie nazw ulic. Gmina zaznaczyła, że zgody właścicieli działek stanowiących drogi, dla których nadano nazwy ulic znajdują się w aktach sprawy. Odnosząc się do argumentacji organu nadzoru, iż nazwy ulic nadano w sytuacji, gdy brak jest dowodów potwierdzających, że działki objęte uchwałą oznaczone są w ewidencji gruntów jako drogi, Gmina wskazała, że ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem o charakterze informacyjnym, obejmującym wypis danych faktycznych, pozbawionym przez ustawodawcę domniemania zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Nie jest dokumentem urzędowym, lecz zbiorem informacji o charakterze deklaratoryjnym. Ponadto Gmina wskazywała w toku postępowania organowi nadzoru, że dane zawarte w ewidencji gruntów nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym przedmiotowych działek. Informacja ta została przez organ nadzoru zignorowana.

Nadto strona skarżąca wskazała, że zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. stosowanego w postępowaniu nadzorczym odpowiednio na podstawie art. 91 ust. 5 u.s.g., powinna zostać powiadomiona przez Wojewodę o wszczęciu postępowania nadzorczego. Ponadto organ ten powinien stosować przepisy o postępowaniu wyjaśniającym, gwarantującym stronie skarżącej udział w postępowaniu (art. 9 i art. 10 k.p.a.). Zdaniem Gminy jej udział w postępowaniu nadzorczym był iluzoryczny, zaniechania organu nadzoru uniemożliwiły przedłożenie wszystkich dokumentów, co miało wpływ na wynik sprawy.

Strona 2/8