skarg K. W. i J. K. na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału Województwa W. na obwody łowieckie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędzia WSA Elwira Brychcy Protokolant st. sekr. sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. sprawy ze skarg K. W. i J. K. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...] listopada 2011r. nr [...] w przedmiocie podziału Województwa W. na obwody łowieckie I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr [...]: a. obejmującej nieruchomość składającą się z działek o numerze ewidencyjnym [...] i [...] stanowiących własność K. W., wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w P. KW [...] oraz [...], b. obejmującej nieruchomość składającą się z działek o numerach ewidencyjnych [...], [...] i [...] stanowiących własność J. K., wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w P. KW [...], [...] oraz [...], II. zasądza od Sejmiku Województwa na rzecz każdego ze skarżących kwotę po [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/7

Sejmik Województwa w dniu [...] 2011 r. podjął uchwałę Nr [...] w sprawie podziału północnej części Województwa W.: powiatów [...] na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr [...], poz. 6772). Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm., dalej: u.s.w.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, ze zm., dalej: P.ł.).

W uchwale tej Sejmik Województwa dokonał podziału północnej części województwa wielkopolskiego - powiatów [...] na obwody łowieckie, numerację obwodów zamieszczając w załączniku nr 1 do uchwały, mapę z oznaczeniem granic obwodów łowieckich w załączniku nr 2, a rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich - w załączniku nr 3 do uchwały.

J. K. oraz K. W., po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Sejmiku Województwa do usunięcia naruszenia prawa, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na powyższą uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...] 2011 r. nr [...]

W swych skargach J. K. i K. W. jednakowo zarzucili Sejmikowi Województwa sprzeczność zaskarżonej uchwały z prawem, powstałą w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13. Skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych.

W motywach skarg podniesiono, że skarżący są właścicielami nieruchomości usytuowanych na terenie obwodu łowieckiego nr [...] utworzonego na mocy zaskarżonej uchwały. J. K. jest właścicielem nieruchomości: nr [...], obręb [...], m. K. , gm. S., nr [...], obręb [...], m. K. , gm. S., nr [...], obręb [...], m. P. , gm. S.. Z kolei K. W. jest właścicielką nieruchomości nr [...] i [...], obręb [...], m. [...], gm. S.. Skarżący wskazali, że podstawą prawną zaskarżonej uchwały był art. 27 ust. 1 P.ł., który w dniu 22 stycznia 2016 r. utracił moc obowiązującą w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 10 lipca 2014 r. Wyrokiem tym Trybunał stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP polegającą na upoważnieniu do objęcia reżimem obwodu łowieckiego nieruchomości bez zapewnienia jej właścicielowi odpowiednich środków ochrony praw w sytuacji sprzeciwu wobec wykorzystywania należącej do niego nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta. Skarżący wskazali, że Trybunał zważył, iż konieczność znoszenia przez właściciela faktu wykonywania polowania na terenie jego nieruchomości jest podstawowym ograniczeniem prawa własności. Uciążliwość tego ograniczenia jest tym większa, że wykonywanie polowania wiąże się z używaniem przez myśliwych broni palnej, co może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia wszelkich osób przebywających na terenie, na którym się ono odbywa, wiąże się również z ryzykiem powstania szkód w mieniu (szkody łowieckie). Właścicielom nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego nie przysługują zarazem żadne środki prawne umożliwiające wyrażenie sprzeciwu wobec wykonywania polowania na gruntach będących przedmiotem ich własności.

Strona 1/7