Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rekultywacji gruntów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik WSA Joanna Zdrzałka /spr./ Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 12 lipca 2011 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie rekultywacji gruntów -skargę oddala-

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] Starosta Powiatu [...], na wniosek spółki "A." Sp. z o.o.:

I. ustalił rolny kierunek rekultywacji dla gruntów zajętych czasowo pod obiekty wiertni dla odwiercenia otworu "[...]" celem przeprowadzenia prac geologicznych, tj. dla części działek nr 21/1, 21/2, 21/3, 22/2, 22/3, 25/1 położonych w I. oraz części działek nr 515, 517, 519/1, 519/2, 519/3 i 521 położonych w S., o łącznej powierzchni 1, 1180 ha w granicach przedstawionych na załączniku graficznym;

II. zobowiązał do rekultywacji ww. gruntów następujące spółki:

a) A. Sp. z o.o., w zakresie części działek nr 515, 517, 519/3 i 521 w S. oraz części działek nr 21/1, 22/2, 22/3 i 25/1 w I. i

b) B. S.A. Oddział [...], w zakresie części działek nr 519/1 i 519/2 w S. oraz części działek nr 21/2 i 21/3 w I.;

III ustalił termin zakończenia rekultywacji:

a) na działkach 515, 517, 519/3, 521 w S. oraz nr 21/1, 22/2, 22/3, 25/1 w I. na 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej na tych gruntach, najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. oraz

b) na działkach 519/1 i 519/2 w S. oraz 21/2 i 21/3 w I. na 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej na tych gruntach;

a także w kolejnych punktach zobowiązał inwestorów do pisemnego powiadomienia organu I instancji oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego [...] o terminie planowanego rozpoczęcia rekultywacji działek nr 515, 517, 519/3 i 521 w S. oraz nr 21/1, 22/2, 22/3 i 25/1 w I. (pkt V a), do opracowania projektu rekultywacji określającego szczegółowy sposób i warunki rekultywacji gruntów (pkt V b) oraz zobowiązał B. S.A. do aktualizacji "Planu Ruchu na wykonanie otworu rozpoznawczego "[...]" (pkt VI).

Od decyzji tej odwołała się spółka "A." Sp. z o.o., wnosząc o jej uchylenie i zarzucając, że zobowiązanie z pkt V i VI decyzji, zostało zamieszczone na skutek opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, podczas, gdy w rozpatrywanej sprawie taka opinia w ogóle nie była wymagana, bowiem działalność przemysłowa prowadzona przez A. na trenie objętym decyzją polegała jedynie na wykonaniu prac geologicznych, natomiast art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych odnosi się do działalności górniczej. Do takiej działalności odnosi się też art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który nakazuje zrekultywować grunty po działalności górniczej w przypadku likwidacji zakładu górniczego. Otwór rozpoznawczy [...] nigdy nie służył działalności górniczej, tzn. nie wydobywano przy jego pomocy żadnej kopaliny ani nie był elementem (obiektem) zakładu górniczego. Odwołująca zarzuciła również, że organ I instancji nie wydał postanowienia o konieczności zasięgnięcia opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, co uniemożliwiło jej wystąpienie ze stosownymi zarzutami w drodze zażalenia.

Po rozpatrzeniu tego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. Nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, w podstawie prawnej wskazując art. 138 § 1pkt 1 k.p.a. oraz art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm., zwanej dalej u.o.g.).

Strona 1/5