Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Jerzy Solarski Sędziowie WSA Ewa Partyka WSA Paweł Zaborniak /spr./ Protokolant sekretarz sądowy Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [...]; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] na rzecz skarżącego K. M. kwotę 240 zł /słownie: dwieście czterdzieści złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi K. M. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] (dalej również: "SKO" lub "Kolegium") z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...], wydana w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioskiem z dnia 8 września 2011 r. M. M. zwróciła się do Wójta Gminy [...] o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Decyzją z dnia [...] października 2011 r., nr Nr [...] Wójt przyznał M. M. świadczenie z funduszu alimentacyjnego na córkę A. M. w wysokości 400 zł miesięcznie, na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją SKO z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...].

W wyniku uwzględnienia skargi K. M., WSA w Rzeszowie wyrokiem z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. II SA/Rz 402/12 uchylił wskazane powyżej decyzje organów obu instancji. W ocenie Sądu dłużnik alimentacyjny posiada status strony w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego, a zatem jest uprawniony do składania wniosków dowodowych oraz kwestionowania przyznanego świadczenia alimentacyjnego. Organ prowadzący postępowanie winien zatem rozpoznać i ocenić zgłoszone przez niego zarzuty. W rozpoznawanej sprawie nie ustalono, na co wskazywał K. M., czy uprawniona do świadczeń alimentacyjnych otrzymywała od zobowiązanego alimenty oraz czy komornik wystawiając zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji posiadał wiedzę o uiszczaniu przez dłużnika alimentów bezpośrednio do rąk wierzyciela.

Następnie, decyzjami z dnia [...] lutego 2013 r. i [...] lipca 2013 r. Wójt przyznał A. M. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednakże rozstrzygnięcia te zostały uchylone w postępowaniu odwoławczym odpowiednio decyzjami Kolegium z dnia [...] marca 2013 r. i [...] stycznia 2014 r.

Po kolejnym rozpatrzeniu sprawy, decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] Wójt Gminy [...] przyznał A. M. świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 400 zł miesięcznie, na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W uzasadnieniu podał, że rodzina wnioskodawczyni składa się z dwóch osób, a dochód na osobę w rodzinie wynosi 31,92 zł i nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, warunkującego przyznanie świadczenia. Świadczenie ustalono na podstawie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 września 2011 r., wystawionego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym [...], oraz dodatkowych informacji udzielonych pismem Komornika z 14 lutego 2013 r. Z powyższych dokumentów wynikało, że zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji w latach 2008 - 2012 zostały sporządzone po zbadaniu stanu sprawy oraz z uwzględnieniem definicji bezskuteczności egzekucji podanej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm., dalej: "u.p.a.").

Przeprowadzone postępowanie nie wykazało istnienia przesłanek, które mogłyby wpłynąć na konieczność uchylenia prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez M. M. Ustalono, że zobowiązany w okresie wypłacania świadczeń przekazywał wierzycielce bieżące alimenty, które wierzycielka w całości przekazywała na konto komornika, a ten zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.a. na konto organu właściwego wierzyciela, na poczet zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze